Dr. VESNA MIKOLIČ, znanstvena svetnica

Inštitut za jezikoslovne študije

Tel.: +386 5 663 77 00

E-naslov: vesna.mikolic@zrs-kp.si

Področja raziskovanja:

 • jezikoslovje,
 • semantika,
 • medkulturna pragmatika,
 • literarna pragmatika.

Biografija:

Vesna Mikolič je leta 1989 diplomirala iz slovenskega in italijanskega jezika s književnostjo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Leta 2001 je magistrirala iz slovenskega knjižnega jezika in stilistike (smer sociolingvistika) na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Leta 2004 je doktorirala iz jezikoslovja na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani (doktorska disertacija Jezik kot odraz etnične ozaveščenosti v narodnostno mešanem prostoru Slovenske Istre).

Je redno zaposlena na Znanstveno-raziskovalnem središču Koper (ZRS Koper), kjer je predstojnica Inštituta za jezikoslovne študije. Je tudi članica Znanstvenega sveta in Komisije za izvolitve ZRS Koper ter Uredniškega sveta založbe Annales ZRS.

Takoj po diplomi je poučevala slovenski in italijanski jezik na Srednji ekonomski in družboslovni šoli v Kopru in Gimnaziji Koper (1988–1993), nato je nekaj let opravljala dela urednice na Založbi Lipa in samostojne strokovne delavke za organizacijo kulturnih prireditev pri Zvezi kulturnih organizacij v Kopru vse do zaposlitve na ZRS Koper l. 1997. Sodelovala je pri ustanavljanju Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem (UP FHŠ), kjer je vzpostavila študijski program slovenistike in bila prva predstojnica Oddelka za slovenistiko, med letoma 2004 in 2012 pa je bila dekanja fakultete. Bila je tudi članica Senata UP in Senata UP FHŠ.

S predavanji je gostovala na več tujih univerzah (Reka in Zagreb – HR, Kelowna – CAN, Bielsko Biala – PL, Tokyo – JAP, Sarajevo – BiH, Moskva – RUS, Novi Sad – Srbija, Trst, Bologna – IT, Gradec, Celovec – AT, Seattle – ZDA). Od leta 2016 redno predava tudi na Katedri za slovenski jezik in književnost Oddelka za humanistične študije Univerze v Trstu.

Vesna Mikolič je avtorica več kot 500 bibliografskih enot, od tega številnih znanstvenih člankov v indeksiranih revijah, poglavij v znanstvenih monografijah in monografij pri nacionalnih in mednarodnih znanstvenih založbah. Med drugim je avtorica naslednjih znanstvenih monografij:

 • Jezik v zrcalu kultur (Koper, Znanstvena založba Annales, 2004),
 • Ethnic Identity and Intercultural Awareness in Modern Language Teaching: Tilka Model for Ethnic Conflicts Avoidance (New York, Nova Science Publishers, 2016),
 • Govor turizma (Koper, Znanstvena založba Annales, 2015) ter
 • Izrazi moči slovenskega jezika (Koper, Znanstvena založba Annales, Ljubljana, Slovenska matica, 2020),

urednica in soavtorica Turističnega terminološkega e-slovarja TURS in Turističnega korpusa TURK ter redaktorica Bosansko-slovenskega slovarja (Sarajevo, Ljubljana). Samostojno ali v sodelovanju je zbrala in uredila več monografij in zbornikov, nazadnje Language and Culture in the Intercultural World pri Cambridge Scholars Publishing (2020). Je tudi esejistka in publicistka, svoje eseje, kolumne in komentarje objavlja v časopisih (Primorske novice, Delo) in revijah (Sodobnost, Fontana, Mladika, Dialogi, Primorska srečanja).

 • Leta 1990 je za diplomsko delo prejela študentsko Prešernovo nagrado Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.
 • Med podiplomskim študijem je l. 1998 prejela enoletno štipendijo Univerze v Trstu (IT) za raziskavo Nacionalna zavest in sporazumevalna zmožnost v multikulturni družbi in
 • l. 1999 štipendijo za izpeljavo projekta Slovensko-kanadske univerzitetne povezave na Okanagan University College (Kelowna, BC, Kanada).
 • Leta 2011 je prejela nagrado Univerze na Primorskem za znanstveno odličnost.
 • Leta 2017 je prejela nagrado ZRS Koper za vrhunske znanstvene dosežke »Glasnik znanosti«.
 • Leta 2017 je bila med petimi nominiranci za najboljši esej revije Sodobnost.

Raziskovalna dejavnost:

V raziskovalno delo se vključuje kot vodja programske skupine »Razsežnosti slovenstva v tretjem tisočletju med lokalnim in globalnim« (2019–2024, P5-0409) in vodja oz. članica več nacionalnih in mednarodnih raziskovalnih projektov, in sicer je bila oz. je: 

–  vodja aplikativnega in temeljnih raziskovalnih projektov ARRS:

a) Večjezični korpus turističnih besedil – informacijski vir in analitična baza slovenske naravne in kulturne dediščine; temeljni raziskovalni projekt, 2005―2008, J6-7273.

b) Turistični terminološki slovar; aplikativni raziskovalni projekt, 2008–2011, L6―0245.

c) Slovenska nacionalna identiteta v luči turističnega diskurza, temeljni raziskovalni projekt, 2013–2016, J6―5560.

– vodja projektov Evropske komisije in EU skladov:

a) Mladi v medkulturnem položaju, Program Phare CBC Slovenija/Italija 2003, 2007–2008.

b) MIR Od mlina do mlina, LAS Istre, Program Republike Slovenije in Evrospkega sklada za regionalni razvoj (ESSR), 2019–2021.

– vodja bilateralnih projektov:

a) Ruske in slovenske humanistične povezave na področju sodobnih slavističnih študij, bilateralni projekt Slovenija–Rusija, 2006–2007. Sodelovanje UP ZRS s Filološko fakulteto Moskovske državne univerze Lomonosov; vodji projekta: dr. Vesna Mikolič in dr. Marina Remnjova.

b) Metodološki pristopi k večkulturnim prostorom. Primer Vojvodine in Istre, bilateralni projekt Slovenija–Srbija, 2010–2012. Sodelovanje UP ZRS s Filozofsko fakulteto v Novem Sadu; vodji projekta: dr. Vesna Mikolič in dr. Liljana Subotić.

c) Medjezikovni in medkulturni stiki ter konstrukcija nacionalne identitete v slovenskem in hrvaškem turističnem diskurzu, bilateralni projekt Slovenija–Hrvaška, 2010–2011. Sodelovanje UP ZRS s Filozofsko fakulteto Univerze v Zagrebu, Hrvaška; vodji projekta: dr. Vesna Mikolič in dr. Vesna Muhvić Dimanovski.

č) Ekološki diskurz slovensko-ameriške medkulturne književnosti, bilateralni projekt Slovenija–ZDA, 2015–2016. Sodelovanje ZRS Koper z Univerzo Washington v Seattlu; vodji projekta: dr. Vesna Mikolič in dr. Nives Dolšak.

d) Jezikovna in kulturna identiteta učencev glede na njihov učni jezik v Hrvaški in Sloveniji, bilateralni projekt Slovenija-Hrvaška, 2016–2017. Sodelovanje ZRS Koper s Pedagoško fakulteto Univerze v Zagrebu, Hrvaška; vodji projekta: dr. Vesna Mikolič in dr. Tamara Turza Bogdan.

e) Litva in Slovenija ter litovski in slovenski jezik na področju mednarodnih odnosov, bilateralni projekt Slovenija-Litva, 2021–2022. Sodelovanje ZRS Koper s Pedagoško fakulteto Univerze v Vilni, Litva; vodji projekta: dr. Vesna Mikolič in dr. Jelena Konickaja.

– sodelavka mednarodnih projektov:  

a) JEZIK – LINGUA – Večjezičnost kot bogastvo in vrednota čezmejnega slovensko – italijanskega območja (program čezmejnega sodelovanja INTERREG Slovenija/Italija).

b) EUNoM – European University Network on Multilingualism (LLP Languages KA2).

c) Jeziki štejejo – JeŠT (program Evropskega socialnega sklada EU in MIZŠ).

č) Le z drugimi smo (program Evropskega socialnega sklada EU in MIZŠ).

Je članica uredniškega odbora več mednarodnih znanstvenih revij: Annales: Anali za istrske in mediteranske študije (Koper), znanstvene revije za teoretsko in uporabno jezikoslovje in literaturo Colloquium (Celovec) in Croatian Journal of Education (Zagreb). Je sourednica zbirke znanstvenih monografij Razsežnosti slovenstva v sozaložništvu Annales ZRS in Slovenska matica ter knjižne zbirke Pont v sozaložništvu založbe Beletrina in Annales ZRS.

Pri Slovenski matici je članica Upravnega odbora in Založniškega odseka, vodja Odseka za slovenski jezik ter urednica zbirke ponatisov Cankarjevih del. Je članica Slovenskega centra PEN in Ženskega odbora SC PEN Mira. Je vodja Slavističnega društva Koper in podpredsednica Društva za uporabno jezikoslovje.

Je oz. je bila vodja ali članica programskih odborov več mednarodnih znanstvenih konferenc, in sicer vodja bienalnih konferenc »Slovenski jezik v stiku«, vodja konference ob začetku predsedovanja Slovenije Evropski uniji in začetku Evropskega leta medkulturnega dialoga »Medkulturni dialog kot temeljna vrednota EU«, članica odbora bienalnih konferenc »Dialekti v stiku«, članica odbora 23. slovenskega slavističnega kongresa »Slavistika v regijah – Koper«, članica programskega odbora konferenc »Obdobja« (FF UL) in »Konteksti« (FF Univerza v Novem Sadu).

Je vodja Strokovnega sveta Zlati kamen, iniciative za spodbujanje razvoja dobrega upravljanja na ravni lokalne samouprave.

Prav tako je oz. je bila članica različnih strokovnih komisij in društev doma in v tujini: žirije ŽO SC PEN Mira za izbor nagrajenk, strokovne komisije za področje knjige pri Ministrstvu za kulturo in bralne kulture pri JAK, Sveta JAK, programskega odbora RTV Slovenija za italijanski narodnostni program, strokovne skupine Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu za oceno diplomskih, magistrskih in doktorskih del na temo Slovencev po svetu in v izseljenstvu, Slavističnega društva Slovenije, Zgodovinskega društva za južno Primorsko, IPrA – International Pragmatics Association, ASEEES – Association for Slavic, East European, and Eurasian Studies.

Leta 1994 je zasnovala projekt Poletni tečaji slovenskega jezika na Slovenski obali »Halo, tukaj slovenski Mediteran!«, ki ga Fakulteta za humanistične študije Univerze na Primorskem in Znanstveno­raziskovalno središče Koper tradicionalno organizirata vsako leto in pri katerem sodeluje še danes.