Dr. VID JAKULIN, znanstveni svetnik

Pravni inštitut

Tel.: +386 5 663 77 00

E-naslov:
vid.jakulin@zrs‐kp.si

Področja raziskovanja:

 • Kazensko pravo
 • Gospodarsko kazensko pravo
 • Mednarodno kazensko pravo

Biografija:

Vid Jakulin je oktobra 1982 diplomiral na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. 

Aprila 1989 je na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani ubranil magistrsko nalogo z naslovom »Varnostni ukrepi«.

Junija 1994 je na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani uspešno ubranil doktorsko disertacijo z naslovom »Pravne posledice obsodbe v kazenskem pravu«.

Je redni profesor na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani (predstojnik Katedre za kazensko pravo), kjer je nosilec in izvajalec predmetov kazensko pravo in gospodarsko kazensko pravo na dodiplomskem in podiplomskem študiju kazenskopravnih znanosti. Je ekspert Sveta Evrope in Evropske Unije za kazensko in gospodarsko kazensko pravo. Decembra 2016 je bil za tri leta imenovan za gostujočega profesorja Raziskovalnega centra za Evropsko kazensko pravo pri Inštitutu za Pravo na Šanghajski Akademiji za družbene vede. Kot znanstveni svetnik je zaposlen tudi v Pravnem inštitutu ZRS Koper.

 • Od leta 1985 do 1991 je bil zaposlen kot mladi raziskovalec na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani;
 • Od leta 1991 do 1996 je bil asistent na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani;
 • Od leta 1996 do 2001 je bil docent na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani;
 • Od leta 2001 do 2007 je bil izredni profesor na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani.

V letih od 2001 do 2007 je večkrat kot gostujoči profesor predaval na Pravni fakulteti Univerze na Reki.

Od leta 2007 dalje je redni profesor na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani.

Ves čas zaposlitve je na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani vključen v pedagoško in raziskovalno delo. Več let je bil nosilec in izvajalec predmetov kazensko materialno in kazensko procesno pravo na podiplomskem študiju zgodovine – smer arhivistika na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani.

Poleg rednega raziskovalnega in pedagoškega dela na Pravni fakulteti v Ljubljani je vključen tudi v nekatere raziskovalne oziroma strokovne dejavnosti izven fakultete. Posebej je treba omeniti, da je bil Vid Jakulin član skupine strokovnjakov, ki je pripravila delovno besedilo Kazenskega zakonika Republike Slovenije.

Sodeluje tudi pri izobraževanju sodnikov in že večkrat predaval v kazenskopravni sodniški šoli.

Na predlog Pravne fakultete v Ljubljani je bil izvoljen za člana Sodnega sveta Republike Slovenije v času od 1. 7. 1999 do 30. 6. 2004. V obdobju od 30. 3. 2001 do 14. 11. 2002 je opravljal funkcijo podpredsednika tega organa.

Vključen je bil tudi v delo univerzitetnih organov. Dve mandatni dobi je bil član pritožbene komisije za sprejem študentov v študentske domove.

Eno mandatno dobo (leta 1998 in 1999) je bil predsednik Upravnega odbora Pravne fakultete v Ljubljani. Od 1. 10. 2001 do 30. 9. 2003 je bil predstojnik Katedre za kazensko pravo na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Od leta 1991 je član senata Pravne fakultete v Ljubljani.

Do leta 2019 bibliografija prof. Jakulina obsega blizu 60 znanstvenih objav.

Raziskovalna dejavnost:

Poleg rednega raziskovalnega in pedagoškega dela na Pravni fakulteti v Ljubljani je Vid Jakulin vključen tudi v nekatere raziskovalne in strokovne dejavnosti izven fakultete:

 • Kot ekspert Sveta Evrope in Evropske Unije za kazensko in gospodarsko kazensko pravo je bil izbran za sodelovanje v: “Project on Improving legislation and practices on dealing with money laundering and financing of terrorism in the Russian Federation (MOLI-RU Policy Advice project)”;
 • Pomladi leta 2014 je bil izbran za TAIEX eksperta Evropske unije zadolžen za pomoč Republiki Srbiji pri posodobitvi kazenske zakonodaje in uskladitvi le te z mednarodnimi pravnimi akti.

Kot raziskovalec je sodeloval in še sodeluje v nacionalnih raziskovalnih projektih in programih ARRS:

 • Sodobne usmeritve kazenskega materialnega prava (V5-0933) september 2004 – november 2005;
 • Teorija kazni in demokratična kultura v Sloveniji (J5-9342) julij 2018 – junij 2021; 
 • Primerjalno pravo (PO-0501-1608) januar 1999 – december 2003;
 • Vključevanje pravnega izrazja evropskega prava v slovenski pravni sistem (P5-0217) januar 2004 – december 2023.

Aktiven je tudi v strokovnih društvih. Od leta 1986 je član, med leti 1991 in 1995 pa tudi tajnik Društva za kazensko pravo in kriminologijo Slovenije. Od leta 1993 je član Mednarodnega društva za kazensko pravo (International Association of Penal Law – IAPL). Nekaj let je bil tajnik sekcije tega društva, nekaj let pa predsednik slovenske sekcije društva.

Od leta 1993 je član Slovenskega društva za ustavno pravo. Je tudi član Društva univerzitetnih profesorjev.

Vid Jakulin je član uredniških odborov strokovnih in znanstvenih revij, ki izhajajo v tujini:

 • Pravni vjesnik : tromjesečni glasnik za pravne i društveno-humanističke znanosti Pravnog fakulteta Sveučilišta J. J. Strossmayer u Osijeku;
 • Časopis Vještak. Banja Luka: Centar za vještačenje i procjenjivanje Zenit;
 • Journal of Eastern European Criminal Law. Bucureşti: Universul Juridic;
 • Jurydyčnyj visnyk, Povitrjane i kosmične pravo. Kiïv: Nacional´nyj aviacijnyj universitet;
 • Revija za kriminologiju i krivično pravo. Beograd: Udruženje za krivično pravo i kriminologiju Srbije i Crne Gore: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja;
 • Strani pravni život. Beograd: Institut za uporedno pravo; 
 • Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja. Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja.