Izhod iz enostavnega načina

STROKOVNA KONFERENCA: »Ekosistemski pristopi za prilagajanje podnebnim spremembam in zmanjševanje tveganj: ustvarjanje sinergij in spodbujanje dialoga«

Mediteranski inštitut za okoljske študije ZRS koper in
Mestna občina Koper

vljudno vabita na

strokovno konferenco

»Ekosistemski pristopi za prilagajanje podnebnim spremembam in zmanjševanje tveganj: ustvarjanje sinergij in spodbujanje dialoga«.

Uvodna konferenca v okviru projekta ECO2SMART,

bo potekala 14. novembra 2023
v Središču Rotunda (Destradijev trg 11, 6000 Koper).

Globalne podnebne spremembe so ključni izziv človeštva v 21. stoletju. Poročilo o globalnih tveganjih 2021 Svetovnega gospodarskega foruma (WEF) podnebne spremembe uvršča med katastrofalna tveganja. Med najverjetnejšimi tveganji v naslednjih desetih letih izpostavlja izredne vremenske razmere, neuspešne podnebne ukrepe in antropogeno degradacijo okolja. Zato je potrebno okrepiti prizadevanja za boj proti podnebnim spremembam in njihovim posledicam ter povečati odpornost in sposobnost skupnosti in ekosistemov, da prenesejo ujme, ki jih lahko prizadenejo.

Na globalnem nivoju pogajanja o podnebnih spremembah že več kot 20 let potekajo pod okriljem Okvirne konvencije ZN o spremembi podnebja – UNFCCC (UN, 1992). Krovni strateški dokumenti in mednarodni sporazumi so predvsem Agenda za trajnostni razvoj do leta 2030, Sendajski okvir za zmanjšanje tveganja nesreč 2015-2030 in pa Pariški sporazum o podnebnih spremembah, ki so jih leta 2015 sprejele države članice Organizacije združenih narodov z namenom povezovanje globalnih prizadevanj za blažitev podnebnih sprememb in prilagajanje nanje ter zmanjševanja tveganja naravnih nesreč. Nova strategija EU za prilagajanje podnebnim spremembam Oblikovanje Evrope, odporne proti podnebnim spremembam (EK, 2021) poudarja, da mora Evropa  spodbujati več naložb v sonaravne rešitve, da bi ustvarila koristi za prilagajanje, blaženje, zmanjševanje tveganja nesreč, biotsko raznovrstnost in zdravje.

Zmanjšanje tveganja nesreč in prilagajanje podnebnim spremembam sta torej povezana s skupnim ciljem: zmanjšati vplive ekstremnih vremenskih dogodkov in povečati odpornost na nesreče, zlasti med ranljivim prebivalstvom. Z usklajevanjem politik prilagajanja in obvladovanja tveganja nesreč je mogoče doseči številne koristi.

Na ekosistemih temelječe zmanjševanje tveganja nesreč (Eco-DRR) je mogoče opredeliti kot “trajnostno upravljanje, ohranjanje in obnovo ekosistemov za zmanjšanje tveganja nesreč, s ciljem doseči trajnostni razvoj in odpornost”. Na ekosistemih temelječe prilagajanje na podnebne spremembe (EbA) pa je opredeljeno kot “vključitev biotske raznovrstnosti in ekosistemskih storitev v splošne strategije prilagajanja za pomoč ljudem pri prilagajanju na različne škodljive učinke podnebnih sprememb”.

Namen uvodne konference projekta ECO2SMART je spodbuditi uporabo ekosistemskih pristopov k prilagajanju na podnebne spremembe in zmanjševanju tveganja nesreč. To nameravamo doseči s predstavitvijo dobrih praks, izmenjavo znanja, ustvarjanjem povezav in spodbujanjem dialoga med deležniki. Poleg tega bodo na konferenci predstavljene tudi priložnosti, ki jih ponuja projekt ECO2SMART, ter glavni pričakovani rezultati.

Uradna jezika konference bosta slovenščina in italijanščina, zagotovljeno bo sprotno tolmačenje. Načrtovana je tudi naknadna objava povzetkov prispevkov v zborniku.

Na konferenco je obvezna prijava preko OBRAZCA.

Prijavite se lahko do 9. 11. 2023

Dodatne informacije: SPLETNA STRAN in TUKAJ.

E-MAIL: in

Strokovna konferenca bo potekala v okviru projekta ECO2SMART (št. ITA-SI0100053). Projekt sofinancira Evropska unija v okviru Programa Interreg VI-A Italija-Slovenija 2021-2027.