Izhod iz enostavnega načina

Zaključna konferenca projekta ECO-SMART

V Naravnem rezervatu Škocjanski zatok bo 7. junija 2022 od 10. ure dalje potekala zaključna konferenca projekta ECO-SMART – Tržišče ekosistemskih storitev za napredno politiko zaščite območij NATURA 2000, sofinanciranega iz Programa sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020, ki ga izvaja Mediteranski inštitut za okoljske študije ZRS Koper.

Cilj projekta je prispevati k zmanjševanju pritiskov, ki ogrožajo biotsko raznovrstnost na obmejnih območjih Natura 2000 z izboljšanjem sistemov spremljanja podnebnih sprememb ter s preučevanjem in načrtovanjem ustreznih ukrepov za prilagajanje na podnebne spremembe.

Splošen cilj projekta je bil oceniti in preizkusiti na medregionalni ravni ekonomsko izvedljivost ukrepov za varovanje biotske raznovrstnosti obalnih območjih Natura 2000, ki jih ogrožajo podnebne spremembe, in sicer s pomočjo aplikacije shem plačil za ekosistemske storitve. V ta namen so projektni partnerji oblikovali postopke za identifikacijo ranljivosti ekosistemov in njihovih storitev, za načrtovanje ukrepov za prilagajanje, ki bi bili izvedljivi na osnovi shem plačil za ekosistemske storitve, in za oblikovanje usklajene metodologije za širšo aplikacijo predlaganih postopkov.

Aktivnosti so se izvajale na šestih območij Natura 2000 v Italiji in Sloveniji, in sicer v območjih: »Laguna superiore di Venezia«, »Laguna di Caorle – Foce del Tagliamento«, »Foce del Tagliamento«, »Valle Vecchia – Zumelle – Valli di Bibione«, »Cavana di Monfalcone« in v Naravnem rezervatu Škocjanski zatok pri Kopru.

Po oblikovanju skupnega pristopa za vsako pilotno območje so se partnerji podrobneje seznanili z vsakim obravnavanim območjem, opredelili najbolj ranljive ekosistemske storitve in predlagali najustreznejše ukrepe za prilagajanje, ki naj bi pripomogli k zmanjšanju tveganj, nastalih kot posledica podnebnih sprememb. Prilagoditveni ukrepi so opisani v prilagoditvenih načrtih treh območij Natura 2000. Partnerji so v sodelovanju z lokalnimi deležniki za vsako območje izbrali najprimernejše ukrepe. Za najbolj primerne ukrepe so projektni partnerji pripravili tudi operativne načrte za izvedbo ukrepov in ocenili izvedljivost le-teh na osnovi različnih meril, ki opredeljujejo ekonomsko trajnost ter ekološke in družbeno-ekonomske koristi, ki izhajajo iz implementacije teh ukrepov. Hkrati so partnerji izbrali in ocenili učinkovitost najprimernejših modelov plačil za ekosistemske storitve, kar je omogočilo bolj poglobljen vpogled v učinkovitost ukrepov tako z ekološkega, okoljskega kot tudi družbenega in ekonomskega vidika. To bo omogočalo boljše upravljanje območij Natura 2000 in hitrejše prihodnje ukrepanje pri sami izbiri in implementaciji najbolj primernih predlogov.

Za območje zgornje beneške lagune (»Laguna superiore di Venezia«) se je preučil model plačila za ekosistemske storitve, poimenovan „zaščita robov polojev pred erozijo“. S simulacijo je bilo ugotovljeno, da so posegi za ohranjanje teh habitatov stroškovno učinkoviti v primerjavi s koristmi, ki jih ti habitati zagotavljajo.

Za območje sistema lagun Caorle (»Laguna di Caorle«) je bil izbran model plačila za ekosistemske storitve, poimenovan »zaščita pred neurji z obrambnim sistemom sipin«, ki predvideva financiranje posegov za ohranjanje in obnovo habitatov sipin zaradi njihove sposobnosti zaščite obale pred neurji s tem pa tudi zaščite ekosistemov in človekovih dejavnosti.

Za območje Cavana v Tržiču (»Cavana di Monfalcone«) je bil izbran model plačila za ekosistemske storitve, poimenovan »upravljanje naravnih virov«. Model temelji na pripravljenosti uporabnikov, da uporabijo storitev v zameno za sodelovanje pri implementaciji prilagoditvenih ukrepov.

Za območje Naravni rezervat Škocjanski zatok pri Kopru sta bila izbrana dva modela plačila za ekosistemske storitve, in sicer modela poimenovana »omilitev ekstremnih podnebnih sprememb« in »mozaik habitatov za rastlinske in živalske vrste«. S sporazumom med projektnimi partnerji in deležniki se je ustanovil odbor, ki bo skrbel za organizacijo in promocijo skupnih akcij za nadaljnjo implementacijo znanja in izkušenj, pridobljenih v okviru projekta ECO-SMART, tudi po zaključku projekta.

Projektni partnerji iz Italije so prav tako sklenili sporazume o sodelovanju z lokalnimi deležniki z namenom dejanskega izvajanja ukrepov za prilagajanje in modelov plačil za ekosistemske storitve.

Program zaključne konference najdete TUKAJ.

Udeležba na dogodku je brezplačna.
Prijava je obvezna preko https://forms.gle/4xJBpY7bhSidQYWg6 ali
Dogodek bo potekal v slovenskem in italijanskem jeziku. Zagotovljeno bo simultano prevajanje.
Za več informacij o dogodku se obrnite na: Tadej Žilić,