Izhod iz enostavnega načina

Raziskovalni uspeh IZDŠ ZRS Koper: projekt COORDINATE


Raziskovalni uspeh Inštituta za družboslovne študije Znanstveno-raziskovalnega središča Koper (IZDŠ ZRS Koper):

pridobitev projekta

COORDINATE: COhort cOmmunity Research and Development Infrastructure Network for Access Throughout Europe (Razvoj vseevropske mreže raziskovalcev in infrastrukture za preučevanje kohortnih skupin)


Razpis: Horizont 2020 Raziskave in Inovacije

Trajanje: 1. 4. 2021 – 31. 3. 2025

Vrednost: 5.000.000 EUR

Manchester Metropolitan Univerza, Združeno kraljestvo (nosilec projekta)

Znanstveno-raziskovalno središče Koper (partner na projektu) 


DOSEŽEN PRVI KLJUČNI KORAK ZA ZAČETEK IZVAJANJA 25-LETNE VSEEVROPSKE RAZISKAVE O BLAGINJI OTROK

Inštitut za družboslovne študije na Znanstveno-raziskovalnem središču Koper je s pridobitvijo novega projekta COORDINATE na razpisu Obzorje 2020 pod nacionalnim koordinatorstvom dr. Mateje Sedmak, dr. Barbare Gornik in dr. Ksenije Perković znova dosegel izjemen uspeh.

Eden od ključnih ciljev 5 milijonov EUR vrednega projekta, ki se je začel izvajati 1. aprila letos in bo trajal 4 leta, je izvedba prve obsežne kohortne pilotne raziskave o blaginji otrok v izbranih evropskih državah. Projekt COORDINATE, ki poteka pod vodstvom profesorja Garyja Pollocka z Manchester Metropolitan Univerze in izredne profesorice Jennifer Symonds z Inštituta Geary na Univerzitetnem kolidžu v Dublinu, bo s svojimi aktivnostmi ključno pripomogel h krepitvi zmogljivosti zbiranja, dostopnosti ter uporabe podatkov o blaginji otrok, hkrati pa bo povezal raziskovalno skupnost in razširil obstoječo vseevropsko mrežo raziskovalcev s tega področja.

Znanstveno-raziskovalno središče Koper bo v konzorciju 19 partnerskih organizacij iz vse Evrope zastopal Slovenijo. Med drugim bo odgovorno za to, da bodo projekt in njegovi rezultati učinkovito predstavljeni, diseminirani in uporabljani na evropski ravni.

Pridobitev projekta je izreden dosežek, saj COORDINATE predstavlja začetno fazo na poti pridobivanja prve vseevropske longitudinalne primerjalne raziskave (GUIDE) o otrocih, njihovem psihofizičnem razvoju, počutju in blaginji, s katero so raziskovalci letos že prišli v ožji krog potencialnih kandidatov na izredno kompetitivnem razpisu Evropskega strateškega foruma o raziskovalnih infrastrukturah (ESFRI).

Raziskava GUIDE – Odraščanje v digitalni Evropi: EuroCohort (Growing up in Digital Europe: EuroCohort) bo vključevala skupino novorojenčkov in skupino šoloobveznih otrok, pri katerih se bo 25 let spremljalo njihova življenja in odraščanje. Temeljila bo na enotnem pristopu in metodologiji, enakih vzorčnih postopkih, ter izvedbi raziskave, kar bo omogočilo neposredno primerjavo blaginje otrok in njihovega odraščanja v različnih nacionalnih kontekstih po Evropi. Z dvema vzporednima kohortama bo mogoče že v zgodnjih fazah raziskave opraviti ključne primerjave.

GUIDE bo predstavljal pomemben vir informacij za razvoj bodočih zdravstvenih, izobraževalnih in socialnih politik za otroke in mlade po vsej Evropi. V tem pogledu želi povezati različne politične ravni, ki potrebujejo podatke za oblikovanje ciljno usmerjenih javnih politik in s tem doprinesti k zagotavljanju boljšega življenja otrok ter k boljšemu izkoristku javnih izdatkov. Velja omeniti, da je bila pomembnost raziskave že prepoznana tudi s strani slovenskih odločevalcev. ZRS Koper je kot nacionalni koordinator za Slovenijo že pridobil pisma podpore Ministrstva za zdravje in Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, neformalno pa je projekt podprlo tudi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Nedvomno je še toliko bolj poudarjen pomen tovrstnega raziskovanja v času, ko se evropske države soočajo z ukrepi za omejevanje epidemije, ki so izdatno prizadeli otroke in mlade. Učinki in posledice sprejetih ukrepov na vsakdanja življenja, izobraževanje in duševno zdravje otrok in mladih pričajo o tem, da je ključno razumeti, kako bodo današnje politične odločitve vplivale na njihova življenja v prihodnjih letih.

Kot poudarja dr. Mateja Sedmak, je posebnost raziskave GUIDE tudi ta, da v raziskavo uvaja otrokosrediščni pristop in metodologijo raziskovanja. To pomeni, da bodo pri razvoju raziskovalne zasnove in vsebine vprašalnikov sodelovali otroci in mladi, prav tako pa daje prednost avtonomnemu izražanju otrok, tudi ko gre za poročanje o vprašanjih, povezanih z njihovo blaginjo. Na ta način bomo dali glas otrokom v raziskavah, ki jih zadevajo.

ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO SREDIŠČE KOPER

CENTRO DI RICERCHE SCIENTIFICHE CAPODISTRIA

SCIENCE AND RESEARCH CENTRE KOPER

Garibaldijeva 1, 6000 Koper, SLOVENIA

T: +386 5 66 37 700; F: +386 5 66 37 710; www.zrs-kp.si