Izhod iz enostavnega načina

Obvestilo o izidu monografije “Transkulturnost v objemu nacionalizma” dr. Maje Zadel

Znanstveno-raziskovalno središče (ZRS) Koper

Znanstvena založba Annales ZRS Koper predstavlja aktualno monografijo z naslovom

»Transkulturnost v objemu nacionalizma«

avtorice dr. Maje Zadel, sodelavke Inštituta za družboslovne študije ZRS Koper.

dr. Maja Zadel

Avtorica se v knjigi posveča proučevanju vsakdanjih kulturnih vzorcev v prostoru Istre v Sloveniji skozi zgodovino.

V ospredje postavlja vlogo slovenskih in italijanskih medijskih vsebin, teoretično osnovo pa črpa iz Wolfganga Welscha, Homija J. Bhabhe, Glorie Anzaduo, Stuarta Halla in drugih.

Posebno pozornost posveti (samo)opredeljevanju in pomenu (slovenske) nacionalne ideologije na tleh slovenske Istre.

Delo predstavlja nadaljevanje študij transkulturnosti, tematika nacionalnosti pa je v današnjem času še posebno aktualna. V knjigo so vključeni tudi primeri prisvajanja pomenov med tem, kaj prebivalci tega območja razumejo kot »slovensko« in kaj kot »italijansko« »nacionalno«.

Izdaja knjige je bila sofinancirana s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

Knjiga je naprodaj tudi v naši spletni knjigarni: https://arhiv.zrs-kp.si/index.php/shop/.

MAJA ZADEL je asistentka z doktoratom na Znanstveno-raziskovalnem središču Koper. Že nekaj časa svoje raziskovalno in študijsko zanimanje usmerja v proučevanje nacionalizma, s posebno pozornostjo namenjeno množičnim medijem. Dodiplomski študij je namreč zaključila na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani z delom »Dokumentarni film in interpretacija zgodovine: vojna za osamosvojitev Slovenije« pod mentorstvom dr. Maruše Pušnik. Po nekaj letih študentskega sodelovanja z Znanstveno-raziskovalnim središčem Koper, se je leta 2011 tam tudi zaposlila.
Kot mlada raziskovalka na področju narodnega vprašanja je pod mentorstvom dr. Mateje Sedmak nadaljevala s proučevanjem nacionalizma, etničnosti in vloge medijev v zgodovinski perspektivi, temu pa je dodala še proučevanje transkulturnih in kulturno hibridnih identitet. Leta 2016 je doktorirala z delom »Vloga italijanskih medijskih vsebin pri oblikovanju transkulturnih identitet na območju slovenske Istre« na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem. Kot raziskovalna asistentka Inštituta za družboslovne študije ZRS Koper se ukvarja primarno s študijami etničnosti in nacionalizma, transkulturacije, identitetami, migracijami  ipd.

IZ RECENZIJ

Avtorica Maja Zadel v monografiji obravnava pomen transkulturacije med prebivalci Istre, ki živijo v državi Sloveniji, v historični perspektivi. Pojav obravnava holistično tako z vidika prouče­vane populacije kakor dejavnikov, ki ga oblikujejo, s posebnim poudarkom na vlogi italijanskih (in slovenskih) medijev v zgodovinski perspektivi. V navezavi na Welscha, Bhabho, Anzaldúo, Kraidyja, Halla in druge vpelje prevpraševanje transkulturnih in hibridnih identifikacij v konkreten prostor slovenske Istre, kjer so omenjene identifkacije del vsakdanje stvarnosti. Z vključevanjem elementov živete kulture, ponazarja primere hegemonega prisvajanja pomenov med tem, kar prebivalci območja razumejo kot »slovensko« in »italijansko« (»nacionalno«) kulturo.

Iz recenzije dr. Marije Jurić Pahor

Živimo v obdobju, ko imajo mediji pomembno vlogo pri vzdrževanju družbenih struktur in vrednot. Njihov vpliv pa je vse bolj prepoznan tudi v kontekstu vzpostavljanja identitet sodobnih posameznikov, pri čemer izstopajo predvsem transkulturne identifikacije in prakse. Monografija se torej ukvarja s preučevanjem vsakdanjih kulturnih vzorcev prebivalcev slovenske Istre ter z vlogo, ki jo imajo pri njihovem uveljavljanju medijske vsebine. Pri tem avtorica posveti posebno pozornost (samo)opredeljevanju, in sicer v odnosu do slovenstva. Posebej izpostavi delovanje hegemone nacionalne ideologije, ki reproducira prevladujoče enoznačno identitetno opredeljevanje posameznikov, obenem pa odpira teoretsko relevantna vprašanja o oblikovanju transkulturnih identitet sodobnih posameznikov.

Iz recenzije doc. dr. Blaža Lenarčiča