Izhod iz enostavnega načina

SPOROČILO ZA JAVNOST – Glasnik znanosti 2018


Vedno pred novimi izzivi!

ZRS Koper beleži drugo leto delovanja kot samostojni javni raziskovalni zavod. Vodstvo ZRS Koper in predstojniki Inštitutov so danes predstavili delovanje in dosežke ZRS Koper v zadnjem obdobju, novo spletno stran in publikacijo Glasnik ZRS Koper (2014 – 2017).

Vlada Republike Slovenije je 26. novembra 2016 sprejela odločitev in ustanovila javni raziskovalni zavod ZRS Koper. S tem se je ZRS Koper povrnil na samostojno pot, ki jo je imel že leta 1994.

Danes je ZRS Koper edini javni raziskovalni zavod izven Ljubljane, ki svojo poslanstvo udejanja tako na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni. Kot multidisciplinarni javni raziskovalni zavod – deluje na vseh področjih: od humanistike, družboslovja do naravoslovja – si je zastavil cilj: postati Mediteranski referenčni center znanstveno-raziskovalne odličnosti. V novi organizacijski obliki pa je ZRS Koper svoja prizadevanja najprej usmeril v vzpostavitev funkcionalne organiziranosti novega zavoda, sklepanje novih povezav ter redefiniranje svojega poslanstva in vizije.

Odličnost raziskovalcev ZRS Koper je bila v zadnjem obdobju večkrat opažena tako v mednarodnem kot v domačem prostoru. Prof. dr. Egon Pelikan, znanstveni svetnik, je prejel Zoisovo nagrado za vrhunske znanstvene dosežke. Nagrajen je bil za svoje delo, znanstveno monografijo z naslovom Tone Kralj in prostor meje: Umetnost med katolicizmom, fašizmom in slovenskim iredentizmom (Ljubljana: Cankarjeva založba – Mladinska knjiga, 2016), Inštitut za oljkarstvo ZRS Koper je bil konec leta 2017 s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano neposredno imenovan za izvajalca javne službe strokovnih nalog v proizvodnji kmetijskih rastlin za področje oljkarstva, Dr. Irina Cavaion je prejela nagrado SLORI za svoje doktorsko delo z naslovom: Teaching and learning primary neighbouring language through cross-border contacts/Poučevanje in učenje sosedskih jezikov v osnovni šoli ob čezmejnem povezovanju pod mentorstvom prof. dr. Lucije Čok. Poleg tega je dr. Cavaion za svojo doktorsko disertacijo prejela tudi študentsko nagrado za zaključno delo Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem. Dr. Katja Koren je s soavtorji prejela nagrado odlični v znanosti s področja družboslovja in humanistike, ki jo podeljuje ARRS s člankom: Sedeti, delati in gibati se: je to možno? Razvoj in vrednotenje aktivnega delovnega mesta za pisarniške delavce.

Inštitut za kineziološke raziskave ZRS Koper je pridobil dve pomembni akreditaciji. FIFA medicinskega centra odličnosti (FIFA Medical Centre of Excellence) – kot eden od 48 tovrstnih centrov na svetu, ki skrbijo za kakovostni pristop k preventivi, kurativi in rehabilitaciji v športu predvsem pa skrbijo za hitro in uspešno vračanje športnikov po poškodbah. Pridobil pa si je tudi status Olimpijskega referenčnega športno-medicinskega centra, ki deluje s podobnim poslanstvom in vlogo na nacionalni ravni.

Inštitut za jezikoslovne študije je bil s Pedagoško fakulteto Univerze na Primorskem v sklopu projekta JeŠT – Jeziki štejejo! pobudnik za vseslovensko praznovanje Evropskega dneva jezikov (EDJ 2017). Z ostalimi partnerji je za omenjeno dejavnost prejel priznanje v akciji European Center for Modern Languages v Avstriji za organizacijo najbolj inovativnega dogodka za Evropski dan jezikov v letu 2017.

Poleg omenjenih nagrad in nagrad Glasnik znanosti, ki so jih prejeli doc. dr. Uroš Marušič, izr. prof. dr. Borut Klabjan, Inštitut za kineziološke raziskave, Angelo Hlaj, Patricia Kompara, doc. dr. Katja Koren, prof. dr. Egon Pelikan in prof. dr. Vesna Mikolič, med večje dosežke v zadnjih letih velja izpostaviti ustanovitev Centra za sodelovanje s Kitajsko ZRS Koper, v zadnjih postopkih pred ustanovitvijo je Mediteranski inštitut za okoljske študije. Pomembna pridobitev pa je bilo tudi odprtje novih prostorov Mediteranskega centra zdravja ZRS Koper na Bonifiki v Kopru decembra 2017.

ZRS Koper aktivno izvaja tudi številne bilateralne, nacionalne in druge projekte, bodisi v sodelovanju z ministrstvi, lokalnimi skupnostmi, gospodarstvom bodisi z drugimi uporabniki znanja. Trenutno je v teku 12 nacionalnih in 6 mednarodnih projektov, medtem ko so uspešno zaključili že 166 nacionalnih in 116 mednarodnih projektov. V zadnjem letu so v sodelovanju z vodstvi vseh obalnih občin na skupnih sestankih opredelili številne možnosti sodelovanja, ki se že aktivno udejanja.

Kot je na današnji novinarski konferenci dejal direktor ZRS Koper prof. dr. Rado Pišot, je povezovanje in sodelovanje z visokošolskimi inštitucijami še naprej ena do pomembnih usmeritev nadaljnjega razvoja ZRS Koper. »Z aplikativnim raziskovanje pa smo tesno vpeti v potrebe neposrednih uporabnikov lokalnega in širšega nacionalnega okolja ter v sodobne mednarodne tokove in smernice znanstveno-raziskovalne odličnosti. Jedro znanstveno-raziskovalnega potenciala Slovenskega primorja želimo dosegati s posebnim kriterijem prepoznavnosti – sodelavce in dejavnosti ZRS Koper združuje znanstveno odlično, družbeno koristno in uporabniku ter javnosti prijazno okolje z visokimi etičnimi in moralnimi standardi!«.

Sicer pa so na današnji novinarski konferenci predstavili publikacijo Glasnik ZRS Koper in novo spletno stran, ki bo luč ugledala v kratkem.

DODATNE INFORMACIJE:
ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO SREDIŠČE KOPER:
+386 (5) 663 77 00