Varstvo manjšin in manjšinske pravice kot dejavniki integracije in upravljanja različnosti: Študija primerov in primerjalna študija držav srednje in jugovzhodne Evrope (J5-4130)

Pravni inštitutNacionalni projekti

Vodja projekta: prof. dr. Mitja Žagar
Trajanje projekta: 01.07.2011 - 30.06.2014
Tip projekta: temeljni raziskovalni projekt


Temeljni raziskovalni projekt raziskuje problematiko urejanja in upravljanja različnosti (diversity management and governance) v pluralnih in (notranje) raznolikih družbah, kakršna je tudi slovenska, pri čemer se osredotoča na specifičen in izjemno pomemben segment urejanja in upravljanja različnosti, ki ga navadno označujemo kot etnično različnost in znotraj tega na varstvo manjšin. Pomen upravljanja različnosti v svojih dokumentih vse bolj pogosto poudarjajo tudi različne institucije na nacionalni in mednarodni ravni, kot novo interdisciplinarno področje, ki se hitro razvija, pa pridobiva tudi vse večjo pozornost znanstvene sfere. Integralen koncept urejanja in upravljanja različnosti, ki se razvija, zajema vse pojave in dimenzije družbene (oz. družbeno relevantne) različnosti (npr. politične, ekonomske, socialne, kulturne, jezikovne, etnične, verske, spolne, starostne itd.), ki obstajajo v sodobnih družbah, ter zato sega na praktično vsa področja življenja. Prav zato je zanimiv za praktično celotno družboslovje in humanistiko, problematika (pravnega in sploh družbenega) urejanja različnosti pa je še posebej pomembna za pravo, katerega discipline (zlasti javno in civilno pravo) so se segment(al)no ukvarjale s specifičnimi področji in problematikami različnosti. Projekt namenja posebno pozornost problematiki in področju pravic in varstva manjšin, zlasti narodnih manjšin, geografsko pa se bo osredotočil na države srednje in jugovzhodne Evrope. Varstvo in pravice manjšin so v pluralnih in notranje raznolikih družbah, kakršna je tudi slovenska, ključnega pomena za celovito in uspešno urejanje in upravljanje različnosti, pa tudi pomemben kriterij demokratičnosti (obstoja in ravni razvoja demokracije) teh družb, kar poudarjajo tudi politični (kopenhagenski) kriteriji za članstvo v EU, ki poleg stabilnosti institucij, ki jamčijo demokracijo, vladavine prava in človekovih pravic, navajajo »spoštovanje in varstvo manjšin«.
 
Projekt izhaja iz poglobljene analize zgodovinskega razvoja in aktualnega stanja urejanja človekovih in manjšinskih pravic v mednarodnem (javnem) pravu in v nacionalnem pravu, pri čemer posebno pozornost namenja ustavnemu in zakonskem urejanju posameznih segmentov pravic in varstva manjšin ter evropskemu pravu. Celovito raziskovanje terja poleg študij primerov uporabo primerjalnih pristopov in metod. Tematike proučuje tako s tradicionalnih kot z novih zornih kotov ter povezuje različna pravna področja (kot so mednarodno javno pravo, ustavno in zlasti primerjalno ustavno pravo, pravo EU, upravno pravo, v posameznih segmentih gospodarsko in korporacijsko ter konkurenčno pravo) in v manjšem obsegu tudi nekatere druge družboslovne in humanistične pristope in področja (npr. demografija, ekonomija, geografija, politične vede, sociologija) ob uporabi relevantnih raziskovalnih metodologij, ki so se na teh področjih in v teh pristopih uveljavile. Pomembno je, da vključuje vse relevantne ravni (lokalna, regionalna, nacionalna, mednarodna) in relevantna področja, pa tudi subjekte. Navedeni pristop omogoča opredelitev skupnega teoretskega okvira, razvoj teorije in operacionaliziranih definicij različnih tipov manjšin ter teoretskih konceptov in modelov urejanja in uresničevanja varstva in pravic manjšin ter enakopravnosti nasploh. Pri tem se posebej ukvarja z individualno in kolektivno naravo manjšinskih pravic ter s pristopi in standardi manjšinskega varstva in pravic, ki jih uveljavljajo v posameznih državah.
 
Posebna pozornost je namenjena analizi uresničevanja manjšinskega varstva in pravic ter dejanski situaciji manjšin in njihovih pripadnikov, kar omogoča opredelitev in analizo prepada med normativnim in stvarnim na tem področju, ki obstaja v sleherni družbi. Širši kontekst raziskovanja predstavlja koncept urejanja in upravljanja različnosti, katerega pomembna segmenta sta pravice in varstvo manjšin ter pomen družbenega vključevanja in prostovoljne, enakopravne in celovite integracije manjšin in njihovih pripadnikov.
© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh