Umetnostna dediščina koprske škofije v poznem srednjem in zgodnjem novem veku (L6-9375)

Inštitut za zgodovinske študijeNacionalni projekti

Vodja projekta: doc. dr. Stanko Kokole
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2007 - 31.12.2009
Tip projekta: aplikativni raziskovalni projekt


Tiste raziskave umetnostne preteklosti severnojadranskega prostora, ki so bile doslej prvenstveno posvečene vlogi cerkvenih in posvetnih naročnikov, so se povečini osredotočale na Benetke. Pričujoči projekt se bo zato posvetil trem manjšim obalnim mestom, ki danes sodijo v okvir primorske Slovenije: Koper, Izolo in Piran skupaj z njihovim celinskim zaledjem na istrskem polotoku pa tudi bližnjimi kraji kraške planote. Temeljni cilj projekta je preučiti različne vrste umetnostnih nalog z vidika naročnistva v kontekstu politično, gospodarsko in zlasti civilizacijsko pogojene kulturne raznolikosti, ki jo na tem prehodnem območju jasno odraža značilni kontrast med estetskimi normami mestnega prebivalstva in likovnim okusom celinskega podeželja. Upostevajoč tako pisne kot snovne vire, bo raziskovalna skupina sistematično preučila in predstavila mecensko vlogo najvidnejših koprskih škofov in beneških podestatov, obenem pa se bo posvetila tudi številnim arhitekturnim spomenikom, kiparskim in slikarskim delom, ki so jih naročili zaslužni zastopniki nižje duhovščine, cerkvenih redov in bratovščin ter nenazadnje tudi vplivni laiki, še posebno iz vrst koprskega, izolskega in piranskega plemstva. Sočasno bo potekala tudi poglobljena analiza številnih, slogovno in ikonografsko posebno pričevalnih, spomenikov stenskega slikarstva, ki obetajo nova spoznanja o večznačnemu dialogu med preprostim poznosrednjeveškim gledalcem in sakralnimi podobami namenjenimi ljudski pobožnosti.
© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh