Stanje arhivskega, muzejskega in knjižničnega gradiva pri slovenskih izseljencih po svetu (V5-0530)

Inštitut za zgodovinske študijeNacionalni projekti

Vodja projekta: dr. Breda Čebulj-Sajko
Nosilec projekta: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (UP ZRS kot partner)
Trajanje projekta: 01.01.2002 - 31.10.2003
Tip projekta: ciljni raziskovalni program


Dvoletni projekt je potekal v sodelovanju z Znanstvenoraziskovalnim središčem Koper. Osnovni cilj projekta je bil evidentirati stanje izseljenskega arhivskega, muzejskega in knjižničnega gradiva in situ ter usposobiti mlade ljudi – izseljence za nadaljnje delo s starim in nastajajočim gradivom. V prvem letu je bilo opravljeno terensko delo med Slovenci v Avstraliji, v drugem letu pa terensko delo med Slovenci v nekaterih državah zahodne Evrope. Na osnovi tega je bil dopolnjen dokumentacijsko-informacijski center Inštituta za slovensko izseljenstvo. Rezultat projekta je bil ustanovitev Historičnega arhiva za Slovence v Avstraliji – New South Wales HASA – NSW (The Historical Archive for Slovenes in Australia – New South Wales) LINK NA http://www.glasslovenije.com.au/hasa2004/hasa_index.htm). Rezultati projekta so bili objavljeni v obliki člankov v glasilu Arhivi, letnik 27, št. 2., 2004.
© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh