Uporniške preživetvene strategije na slovenskem (16.-19. stoletje) (L6-4264)

Inštitut za zgodovinske študijeNacionalni projekti

Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.07.2011 - 30.06.2014
Tip projekta: aplikativni raziskovalni projekt


V okviru projekta Uporniške preživetvene strategije na Slovenskem (16.–19. stoletje) bodo obravnavani različni vidiki socialne nepokorščine (tihotapstvo, razbojništvo, kmečki in drugi upori, krivolov, manjši prekrški idr.) na območju današnje zahodne Slovenije in sosednjih pokrajin v času od 16. do 19. stoletja.

Obravnavano območje zajema prvenstveno zahodni slovenski prostor, ki je bil vseskozi specifično periferna obmejna pokrajina med nekdanjimi velesilami, Beneško republiko (kasneje Kraljevino Italijo), Habsburško monarhijo pa tudi Osmanskim cesarstvom, in se je skozi zgodovino vseskozi soočalo s preživetvenimi izzivi ter krizami, zato je bilo njeno prebivalstvo prisiljeno posegati po različnih neagrarnih načinih preživetja, na tanki liniji med legalnimi in ilegalnimi praksami. Meja v tem primeru ni razumljena le kot ovira, temveč tudi kot strategija preživetja posameznikov in skupnosti, pa tudi kot dejavnik posrednika med kulturami.

Glavna cilja raziskave sta:
1. Predstaviti, kako so prebivalci obmejnih območij naravne in družbene omejitve presegali z invencijo najrazličnejših strategij, kar jim je omogočalo (boljše) preživetvene možnosti, o vplivu nepokorniških praks na vsakdanje življenje določenih skupnosti ter na posledično izoblikovanje ali preoblikovanje posameznikove identitete znotraj skupnosti, nenazadnje pa bo raziskava opazovala tudi ideološke oziroma tipizirane konotacije teh praks, ki se razvijejo zlasti s pojavom množičnih medijev (časopisov, tiskanih pamfletov) in v kolikšni meri so tovrstne strategije zagotavljale družbeni konsenz in ohranjanje političnega in družbenega reda.
2. Ugotoviti, katere oblike uporniških preživetvenih strategij je skupnost pojmovala kot sprejemljive in katere so skupnost ogrožale, kateri so bili vzroki za njihov pojav, na kakšen način so se na tovrstna deviantna ravnanja odzivali oblastni organi.
© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh