Sredozemska Slovenija kot stičišče evropske zgodovine (L6-9326)

Inštitut za zgodovinske študijeNacionalni projekti

Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2007 - 31.12.2009
Tip projekta: aplikativni raziskovalni projekt


Projekt v prvi vrsti izpostavlja stičnost, obmejnost in interaktivnost slovenskega sredozemskega prostora, te njegove lastnosti pa postavlja na središčno pozicijo tudi skozi historiografski pogled. Osrednja pozornost je namreč posvečena prav opazovanju srečevanja, prekrivanja in prepletanja različnih političnih, gospodarskih in kulturnih svetov, miselno-idejnih tokov, družbenih oblik in praks, ki se srečujejo v tem prostoru ter primerjanju le-teh s sredozemskimi. Umeščanje zgodovine slovenskega sredozemskega prostora v evropski historiografski okvir temelji zlasti na aplikaciji metodološkega aparata, ki je v evropskem in svetovnem zgodovinopisju že uveljavljen, s čimer želimo študije tega prostora postaviti ob bok svetovnim, vključno z uporabo informacijske tehnologije za zbiranje podatkovnih baz in njihovo obdelavo. Gre za pristope, kot so »makro« pogled na družbene in gospodarske strukture in na »obdobja dolgega trajanja« na eni, ter »mikro« pogled na subjektivni svet in zgodovino posameznikov na drugi strani, obenem pa za komparativni pristop tudi v evropskem kontekstu ter druge sodobne (tako kvantitativne kot kvalitativne) interpretacijske pristope.
© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh