Register nesnovne dediščine (V6-0276)

Inštitut za zgodovinske študijeNacionalni projekti

Nosilec projekta: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (UP ZRS kot partner)
Sodelavci na UP ZRS:
Trajanje projekta: 01.10.2006 - 30.09.2008
Tip projekta: ciljni raziskovalni program


zaključnega poročila Namen CRP je bil izdelati smernice za vzpostavitev državnega Registra nesnovne dediščine, ki sodi med prve ukrepe držav pogodbenic Unescove Konvencije o varovanju nesnovne kulturne dediščine (NKD). Prva projektna naloga je bila usklajevanje sistema in določil Konvencije ter ZVKD s strukturo slovenske NKD, druga pa izdelava dokumentov in formularjev, ki so potrebni za nastajanje registra. Izdelana je bila primerjava nekaterih tujih praks registriranja NKD. Izdelan je bil seznam ustanov in podatkovnih zbirk v Sloveniji, ki vsebujejo podatke o NKD. Izdelan je bil seznam vrst in tipov NKD v Sloveniji. Izdelan je bil evidenčni seznam NKD v slovenskem etničnem prostoru. Izdelan je bil vzorec podatkovne baze registra. Članice in člani projektne skupine so izdelali 19 vzorčnih primerov, od katerih jih je 5 predstavljenih v zaključnem poročilu. Izdelanaje bila zasnova načel vzdrževanja registra. Izdelani so bili nekateri dokumenti, potrebni za nastanek in delovanje registra od prijave do vpisa (merila za vpis v register, potrdilo nosilca in certifikat). Rezultati projekta potrjujejo prvotno domnevo, da bo sistem obravnavanja NKD, kot ga utemeljuje Unescova Konvencija, treba prilagoditi stanju NKD v našem okolju tako na terminološki kot na strukturalni in tehnični ravni. Hkrati pa predlog registra omogoča precejšnjo kompatibilnost med tremi obstoječimi registri v Sloveniji (za nepremično, za premično in za NKD), kar bo omogočilo vpogled v kulturno raznovrstnost v Sloveniji. Vendar bo oskrbovanje registra zahtevalo podrobnejše tematske raziskave, ker se t.i. ljudska kultura v Slovenija zelo hitro spreminja in tudi izginja. Pregled in pretres problematike NKD v Sloveniji omogoča nov pogled na problematiko tega znanstveno raziskovalnega področja. Rezultati projekta nudijo podlago za razvoj raziskovalne metodologije pri študiju kulturne dediščine. Bodoči Register nesnovne dediščine bo služil pri prostorskem načrtovanju in omogočal boljše pogoje bivanja, služil bo kulturnemu razvoju države, zlasti kulturni raznovrstnosti in splošnemu napredku znanja o kulturni dediščini. V času trajanja projekta so se članice in člani skupine aktivno udeležili 16 znanstvenih sestankov, objavili 21 znanstvenih člankov na temo NKD in bili mentorji 26 diplomskih in eni doktorski nalogi.
© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh