Svoboda govora in tiska ter njeno omejevanje v Sloveniji (1945-1991) (J6-0946)

Inštitut za zgodovinske študijeNacionalni projekti

Vodja projekta: doc. dr. Mateja Režek
Nosilec projekta: Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko (UP ZRS kot partner)
Trajanje projekta: 01.02.2008 - 30.01.2011
Tip projekta: temeljni raziskovalni projekt


Namen projekta je sistematična raziskava pojmovanja svobode govora in tiska v socializmu in historična rekonstrukcija sistema politične cenzure na Slovenskem od nastanka socialistične Jugoslavije leta 1945 do njenega razpada. Težišče projekta bo na raziskavi politične cenzure na področju kulture, znanosti in medijev. Predlagana tematika doslej še ni bila sistematično raziskana, zato bo projekt zapolnil veliko vrzel v poznavanju in razumevanju slovenske zgodovine v obdobju socializma. Raziskava bo zajela odnos slovenskih oziroma jugoslovanskih oblasti do svobode govora in tiska tako na normativni in deklarativni ravni, kot tudi na dejanski ravni, hkrati pa bodo na podlagi relevantne znanstvene literature opravljene primerjalne analize. Zaradi pomanjkljive raziskanosti predlagane tematike bo osrednji in najobsežnejši del projekta sistematična analiza primerov politične cenzure, skozi katere bo ob upoštevanju širšega zgodovinskega konteksta osvetljena dejanska raven svobode govora in tiska ter oblike njenega omejevanja v Sloveniji skozi celotno obdobje socializma. Raven svobode govora in tiska namreč skozi daljše časovno obdobje niha tudi znotraj avtoritarnih in totalitarnih sistemov, elementov, ki so vplivali na dviganje in spuščanje praga tolerance komunistične oblasti, pa ni mogoče identificirati brez upoštevanja širših zgodovinskih okoliščin. Raziskovalno delo bo temeljilo na sodobnih historičnih in socioloških znanstvenih metodah, pretežno pa na kritični analizi in interpretaciji zgodovinskih virov, zlasti arhivskega gradiva. Izsledki raziskave bodo strnjeni v znanstvena besedila, ki bodo neposredno uporabna tako za zgodovinopisje kot za številna druga znanstvena področja.
© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh