Socialnodemografska podoba Istre v novem veku (J6-2403)

Inštitut za zgodovinske študijeNacionalni projekti

Vodja projekta: prof. dr. Darko Darovec
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.05.2009 - 30.04.2012
Tip projekta: temeljni raziskovalni projekt


Projekt Socialnodemografska podoba Istre v novem veku namerava ovrednotiti in uporabiti historičnodemografska gradiva za raziskave, ki posegajo tudi na področja gospodarske in socialne zgodovine oziroma želi zastaviti celovito zgodovino istrskega prebivalstva z uporabo izvirnega zgodovinskega gradiva, ki na ta način in tako podrobno še ni bilo obdelano. Vsebinsko si bo projekt prizadeval za preučitev splošnega demografskega dogajanja na območju slovenske Istre v novem veku do zadnjih desetletij 19. stoletja, obenem pa bo skušal razlikovati med dogajanjem v mestih in na podeželju. Projektna skupina namerava obravnavati vse temeljne demografske kategorije; vprašanja rodnosti - kot demografskega, družbenega in kulturnega pojava. Vprašanje smrtnosti bo posebej preučevano z vidika razlogov za umrljivost, pri čemer bo precejšnja pozornost posvečena množičnim smrtim (kot posledice epidemij, lakot, vojn, ...) in njihovim posledicam za istrsko prebivalstvo v loku dolgega trajanja. Vprašanja poročnosti se bo skupina lotila z vidika problematike družine in vzorcev poročanja, slednjega pa bo skušala razumeti tudi kot družbeno in gospodarsko strategijo. Nenazadnje je tu tudi vprašanje migracij prebivalstva, pri čemer bo v ospredju njihova stopnja in vloga v demografiji in družbeno-gospodarskem dogajanju na območju slovenske Istre. Projekt pa ne bo zanemaril niti vprašanja prebivalstvene politike kot prizadevanja za vpliv na razvoj prebivalstva.




© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh