Heritage Live - Živa, oživljena, doživeta kulturna dediščina: Projekt usposabljanja na področju prepoznavanja, ohranjanja in predstavitve kulturne dediščine slovensko-hrvaškega čezmejnega območja

Inštitut za zgodovinske študijeMednarodni projekti

Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP FHŠ
Trajanje projekta: 01.10.2009 - 31.03.2012
Program: Program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Hrvaška 2007-2013


Slike: Tradicionalne prireditve

 

Kulturna dediščina sodi med najpomembnejše sodobne dejavnike razvoja identitete prostora in ljudi v njem. Kulturno izročilo je treba ovrednotiti, saj trendi kažejo, da so lahko kulturni viri upravičenega območja bogati, a dokaj neizkoriščeni v razvojne namene.

 

Sodobni pristopi na področju varstva in valorizacije dediščine predvidevajo dosledno uporabo informacijske tehnologije, sodobne evropske smernice pa podpirajo informacijsko pismenost in digitalizacijo znanja, načela enostavnega dostopa do informacij in ohranjanja kulturne dediščine ter kulturne raznolikosti. Na čezmejnem območju zamujamo pri uporabi informacijskih orodij za ohranjanje in valorizacijo dediščine, na Slovenskem pa tudi pri izobraževanju na tem področju, kar omejuje možnosti ohranjanja in upravljanja kakor tudi oživljanja in predstavitve kulturne dediščine. To še posebej velja za arhivske zbirke, ki v obmejnem območju hranijo zaklade čezmejnega pomena in katerim bi digitalizacija omogočila bistveno boljšo in širšo dostopnost.

Novi slovenski zakon o varstvu kulturne dediščine kot novost opredeljuje t.i. živo dediščino, omogoča njeno registracijo v registru kulturne dediščine in razglasitev žive dediščine za kulturni spomenik. Tradicionalni prazniki so primer žive dediščine, ki je na čezmejnem območju v marsičem skupna, vendar doslej še ni bila deležna zadostne strokovne pozornosti. Tako večkrat opažamo, kako so lokalne prireditve kljub temu, da temeljijo na kulturnem izročilu, nedovršene ter z vidika ohranjanja in oživljanja kulturne dediščine razmeroma skromne, saj ne odražajo tipičnih prvin lokalnega okolja. Organizatorji prireditev so med seboj nepovezani. Posamezne prireditve so organizirane pod okriljem lokalnih kulturnih in drugih društev, ki so neprofitnega značaja, zato je tudi vložek v organizacijo prilagojen lokalnim virom in znanjem.

Primeri kvalitetnih prireditev vendarle obstajajo. Predvsem v zadnjem času so se v vitalnejših podeželskih lokalnih skupnostih porodile kakovostnejše prireditve, ki poskušajo prvine pristne istrske dediščine predstaviti na ravni, ki ustreza sodobnim razvojnim priložnostim in pričakovanjem obiskovalca.

Ključnega pomena je prenos znanja v prakso z vzpostavitvijo ustreznih programov in oblik izobraževanja, v ta namen pa je potrebno sodelovanje med izobraževalnimi ustanovami, ustanovami za varstvo dediščine, kulturnimi društvi in drugimi uporabniki znanja. Prav tako je ključnega pomena čezmejno sodelovanje, ki edino omogoča dopolnjevanje in prenos kompetenc na področju skupnih potreb.

Osrednji cilj projekta Heritage LIVE je krepitev znanja ter dvig kakovosti in učinkovitosti delovanja na področju prepoznavanja, ohranjanja in predstavitve priznanih oblik kulturne dediščine na slovensko-hrvaškem čezmejnem območju.

To projekt uresničuje s formalnimi in neformalnimi oblikami izobraževanja in usposabljanja projektnih partnerjev ter ciljnih skupin, kar vključuje povečano uporabo informacijskih tehnologij. Na ta način projekt dviga kvaliteto ohranjanja in predstavitve arhivske in muzejske dediščine ter prireditev na projektnem območju, ki temeljijo na kulturnem izročilu, in podpira njihovo kvalitetnejše in povezano trženje ter vključitev teh v skupno ponudbo območja. V ta namen projekt zajema celotno upravičeno območje, saj vključuje partnerje z vsega območja in rešuje probleme ter odpravlja pomanjkljivosti, ki na področju ohranjanja in ovrednotenja kulturne dediščine zadevajo celoten slovensko-hrvaški čezmejni prostor. Projekt vključuje ključne lokalne in regionalne akterje na področju dediščine in jim omogoča, da skozi čezmejno povezovanje skupaj rešujejo skupne probleme in izzive.

 

Partnerske organizacije

 • UP FHŠ
 • MOK
 • Občina Piran
 • Občina Izola
 • Arhivsko Društvo Slovenije
 • Filozofska Fakulteta Zagreb
 • Občina Buje
 • Občina Lanišče
 • Občina Umag
 • Hrvatsko arhivističko društvo
 • UP ZRS© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh