Obmejni fašizem - socialna in kulturna zgodovina fašizma na Primorskem (J5-5551)

Inštitut za zgodovinske študijeNacionalni projekti

Vodja projekta: prof. dr. Egon Pelikan
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.08.2013 - 31.07.2016
Tip projekta: temeljni raziskovalni projekt


Raziskovalni projekt »Obmejni fašizem« - Socialna in kulturna zgodovina« se bo usmeril v malo raziskovano področje - v kulturno in socialno zgodovino fašizma v Julijski krajini. Analiziral bo prakse, ki so zaznamovale področje novih provinc in so z ideološko markacijo oblikovale obmejni prostor v družbenem, kulturnem, urbanem, arhitekturnem, krajinskem, infrastrukturnem smislu.
V Julijski krajini sta v času med obema vojnama ideologija in posledično politična praksa fašizma »mutirali« v posebno obliko, v t. i. »obmejni fašizem« ((»fascismo di confine«).
Posebnost fašizma v »novo priključenih provincah« (t. i. »provincie nuove«) definira nekakšna »dvojna usmeritev«, saj je tu prepoznaval dva sočasna nasprotnika: v podobi slovanskih/slovenskih in hrvaških( nacionalnih nasprotnikov
Pred režim se je z realnostjo na novo priključenih avstro-ogrskih dežel postavljalo vprašanje, kakšna naj bo celotna podoba »novih provinc«, ki jih je bilo po politični (formalni) priključitvi zdaj potrebno »vključiti« ne le v državni okvir, temveč tudi v novo ideološko realnost fašizma: kulturno, socialno, krajinsko, arhitekturno, infrastrukturno, gospodarsko itn. 
Režim je zato (glede na druge dele države) deloval na politični ravni posebej izostreno na ideološki pa specifično, v dveh smereh - (»navzven« (uradno)
To je vodilo v poudarjen ideološki nastop fašizma v Julijski krajini, ki je postala »izložbeno okno« ideoloških prvin režima – za »tujerodce« na eni in za mednarodno javnost na drugi. Še bolj kakor drugje v Italiji je režim zato v Julijski krajini nastopal( na eni strani v »lepi podobi«
Področja raziskav so naslednja:
- Vloga državnih ustanov 
- Vloga represivnega
- Ideologizacija družabnih dogodkov
- Imagologija – podoba »drugega« 
- Markacija okolja s fašistično ideologijo in ideološka govorica v urbanem okolju
- »Romanizacija« Cerkve v Julijski krajini;
- Prodor ideologije v področje zasebnega
- Študije spolov 
Interdisciplinarna metodologija vključuje analizo diskurzivnih praks, imagologijo, ikonografijo, onomastiko, zbiranje in analizo ustnih pričevanj, kakor tudi  klasično metodologijo dela z arhivskimi viri. Raziskava učinkov ideologije in politike v prostoru bo, ob upoštevanju slovenske, italijanske ter druge tuje literature, vodila v večplastno predstavitev »podobe Julijske krajine« v času fašizma.
© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh