Tajna anglo-ameriška diplomacija v Sredozemlju: primer Primorske in Furlanije, 1940-1947 (Z6-9430)

Inštitut za zgodovinske študijeNacionalni projekti

Vodja projekta: doc. dr. Gorazd Bajc
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2007 - 31.12.2008
Tip projekta: podoktorski raziskovalni projekt


Predlagatelj projekta bo raziskal tajno diplomacijo in obveščevalne službe Velike Britanije (VB) in Združenih držav Amerike (ZDA) v letih 1940–1947 na Primorskem in v Furlaniji. Osnovna teza je, da sta se že med vojno vodstvi VB in ZDA, na podlagi zaupnih/tajnih in posebnih informacij, odločili ustvariti pogoje za zadrževanje komunizma (containment) in to tudi na enem izmed najbolj občutljivih območij Sredozemlja, na Primorskem in v Furlaniji. V preventivnem protikomunističnem boju so bile v zahodni Evropi konec 40. let ustanovljene posebne Stay Behind (SB) organizacije (npr. Gladio), podobno kot v nekaterih zahodnih državah pa segajo zametki SB na Primorskem in v Furlaniji v zadnje obdobje vojne.

Raziskava bo analizirala mednarodne in lokalne okoliščine, ki so vplivale na nastanek in razvoj lokalnih SB. Cilj raziskave je priti do novih spoznanj o občutljivih temah druge svetovne vojne in hladne vojne, ki še vedno razdvajajo znanstvene kroge. Raziskava bo temeljila na primerjavi podatkov v dokumentih iz tujih (zlasti v VB in ZDA) in domačih arhivov, zasebnih zapuščinah, na podlagi ustnih pričevanjih ter relevantne literature. Zaključna študija bo predstavljala nadaljevanje in dopolnjevanje predagateljevega raziskovalnega dela o zgodovini obveščevalnih služb v srednji in jugo-vzhodni Evropi, Sredozemlju, zahodni Sloveniji in vzhodni Italiji.
© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh