Vsakdanje religiozne prakse in konvertitstvo na Slovenskem (1918-1941) (Z7-7006)

Inštitut za zgodovinske študijeNacionalni projekti

Vodja projekta: doc. dr. Gašper Mithans
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2016 - 31.12.2017
Tip projekta: podoktorski raziskovalni projekt


 

Vsakdanje religiozne prakse in konvertitstvo na Slovenskem (1918-1941)

Financer: ARRS

Bibliografske reference: link na SICRIS

Podoktorski projekt obravnava odnose med različnimi verskimi skupnostmi v Kraljevini SHS/Jugoslaviji. Kot ključni nosilec »starega reda« je Rimskokatoliška cerkev v slovenskem delu Jugoslavije vzdrževala svoj dominanten položaj, ki pa je bil soočen z multikonfesionalnostjo nove države. Zaradi splošnega konservatizma in gospodarske zaostalosti kraljevine je bil proces modernizacije v novem državnem okvirju upočasnjen. Na ta proces so se različne skupine znotraj slovenske RKC odzivale različno, kar je razbilo njeno politično enotnost.

Projekt je razdeljen na tri tematske sklope:

V prvem sklopu se bo na raziskalo mehanizme in relacije moči med glavnimi akterji na religioznem polju na Slovenskem v času med svetovnima vojnama. V tem oziru projekt izhaja iz  problematizacijo Bourdieujeve konceptualizacije religioznega polja.

Drugi sklop bo dopolnil predhodne ugotovitve s študijo neposrednih in posrednih interakcij med laiki in »religioznimi specialisti« na primeru večinske verske skupnosti (katolikov). Pri tej analizi je poudarek na družbenih odnosih in vsakdanjih religioznih praksah. Oba teoretsko zasnovana sklopa bosta priskrbela teoretskokonceptualni okvir za zadnji sklop.

V okviru študije primera verskega konvertitstva in medverskih odnosov na Slovenskem v obdobju med svetovnima vojnama se bo raziskalo fenomen verskega konvertitstva, pri čemer se bo sledilo novejšemu trendu v zgodovini in antropologiji, ki poudarja mnoštvo družbenih identitet. Z raziskavami kulturnih transferjev verskih prestopov lahko razkrijemo pomembne vidike transformacij, kontinuitet in transmisij v večkulturni družbi.

Z zgodovinskoantropološkim znanstvenim aparatom se bo opravilo arhivsko raziskavo, krajše terensko delo namenjeno zbiranju gradiva ter analizo izbranih tekstov. Obravnavalo se bo tudi naracije skozi (avto)biografske vire, določene osebne zapuščine, časopise in vizualni material. Ker raziskave konvertitstva v precejšnji meri temeljijo na t.i. ego-dokumentih, se bo tem namenilo posebno metodološko obravnavo.

Rezultate projekta se bo vključilo v relevantne znanstvene razprave v obliki znanstvenih člankov, gostujočega predavanja na tuji univerzi, udeležbe na znanstvenih konferencah in z organizacijo panela o medverskih odnosih.

Projektna spletna stran: https://religionandconversion.wordpress.com/

 

Faze projekta in njihova realizacija

januar   2016

 

Priprave   na pričetek raziskave v knjižnicah, arhivih ter na terensko delo

februar   – junij 2016

 

  1.   faza:

pregled   teoretske in metodološke literature

analiza   literature ter izdelava teoretskega okvira za nadaljnjo raziskavo

zbiranje   arhivskega gradiva

izvedba   predavanja na Humboldt-Universität zu Berlin

 

  1.   mejnik: vzpostavitev projektne spletne strani

julij –   december 2016

 

      2.  faza:

nadaljevanje   z zbiranjem arhivskega gradiva in memoarskih virov, prvi izsledki

udeležba   na znanstvenih konferencah v tujini in v Sloveniji

 

       2.  mejnik: objava dveh znanstvenih prispevkov

januar   – junij 2017

 

       3.  faza:

analiza   zbranega arhivskega gradiva, memoarskih virov in terenskega gradiva

izdelava   arhivskega indeksa in digitizacija reprezentativnega arhivskega gradiva za   projektno spletno stran

udeležba   na znanstvenih konferencah

 

         3. mejnik: predstavitev vmesnih projektnih   rezultatov

julij –   december 2017

         4. faza:

objava   dveh znanstvenih prispevkov v tujih znanstvenih publikacijah

zaključek   projekta

 

4.    mejnik: organizacija interdisciplinarnega odprtega panela o medverskih   odnosih med predstavniki različnih strok ter verskih skupnosti

 

 
© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh