Vloga gibalne aktivnosti v otrokovem socialnem razvoju v obdobju poznega otroštva (Z5-9182)

Inštitut za kineziološke raziskaveNacionalni projekti

Vodja projekta: doc. dr. Joca Zurc
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2007 - 31.12.2008
Tip projekta: podoktorski raziskovalni projekt


Projekt izpostavlja raziskovanje vloge gibalne aktivnosti v otrokovem socialnem razvoju, s poudarkom na povezavi med gibalno aktivnostjo in razvitostjo socialnih spretnosti kot so odnosi z vrstniki, odnos z učiteljem in šolska uspešnost. Gibalna aktivnost predstavljala pomemben zunanji dejavnik otrokovega razvoja na vseh razvojnih področjih (telesnem, gibalnem, kognitivnem, čustvenem in socialnem). Raziskava se osredotoča na otroka v razvojnem obdobju poznega otroštva, ko z vstopom v šolski sistem poteka intenziven razvoj socialnih spretnosti in veščin. Postavljene teoretične hipoteze preverja empirična raziskava na reprezentativnem vzorcu (vsaj 750 enot) slovenskih otrok 4., 5. in 6. razreda devetletne osnovne šole (9-11 let). Gibalna aktivnost otrok bo proučevana z anketnim vprašalnikom (pogostnost, oblika in vsebina aktivnosti), sestavljenega na osnovi dosedanjih raziskav. V okviru socialnega razvoja bo proučevana razvitost izbranih socialnih spretnosti z vprašalnikom SSRS »Social Skills Rating System« (Gresham in Elliott, 1990). Namen študije je ugotoviti delež gibalne aktivnosti po pogostnosti, obliki in vsebini, ki ga ima na socialne spretnosti in veščine pri otrocih drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja.
© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh