Spremljanje sprememb biomehanskih karakteristik skeletnih mišic v zgodnjem otroštvu in obdobju adolescence (J5-6390)

Inštitut za kineziološke raziskaveNacionalni projekti

Vodja projekta: prof. dr. Rado Pišot
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.07.2004 - 30.06.2007
Tip projekta: temeljni raziskovalni projekt


Dinamika sprememb, do katerih prihaja znotraj biomehanskih karakteristik skeletnih mišic skozi razvojna obdobja od zgodnjega otroštva pa do adolescence, je z vidika marsikaterega odprtega vprašanja kineziološke znanosti izredno zanimivo raziskovalno področje. Naše dosedanje študije so pokazale, da obstaja povezava med obliko odziva mišice, merjenega z merilnikom premikov, in hitrostjo krčenja skeletnih mišic. V predhodni raziskavi na vzorcu mlajših otrok (od 8 do 10 let) smo ugotovili številne zanimivosti na polju biomehanskih karakteristik skeletnih mišic in njihovega vpliva v otrokovem gibalnem razvoju in obnašanju. Ker pa najburnejše dogajanje šele nastopi, smo se v nadaljevanju odločili analizirati odzive proučevanih mišic še pri osnovnošolcih, v starosti od 12 do 15 let, ter dobljene podatke primerjati in interpretirati, upoštevajoč predhodne ugotovitve. Rezultate študije bomo analizirali, primerjali z obstoječimi rezultati ter na osnovi znanih dejstev in razpoložljive referenčne literature skušali poiskati želene odgovore. Pri analizi bomo upoštevali tudi številne druge podatke, ki jih bomo zbrali na osnovi anketnega vprašalnika in nekaterih dodatnih meritev. je zaP i � �I� ti pet različnih pristopov adaptacije človeškega telesa na napore na visokih nadmorskih višinah. Učinke vsakega protokola smo znanstveno ovrednotili z ustreznimi poskusi in predlagali najboljšo kombinacijo za potrebe slovenskih športnikov. Predlagani in znanstveno ovrednoteni pristopi športnikove adaptacija na napore na visokih nadmorskih višinah bodo implementirani v model treninga športnikov za priprave na največja tekmovanja, kot so recimo olimpijske igre Vancouver 2010.

Keramidas el al. 2007 iN mr � �I� predlagali določene rešitve, ki bi vojakom slovenske vojske olajšalo ali celo omogočilo preživetje tudi v tako ekstremnih pogojih. Poudarek je bil predvsem pri ohlajanju telesa s posebnimi dodatki in dimenzioniranju oblačil samih.

Doufour et al. 2009
Mekjavic et al. 2008
© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh