Kulturnozgodovinski stik med sredozemskim, osrednje evropskim in balkanskim prostorom primer vzhodne jadranske obale

Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2012 - 31.12.2013
Tip projekta: bilateralno sodelovanje: Slovenija – Črna gora


V okviru projekta bodo raziskovalci Inštituta za dediščino ZRS UP ter Centra za arheološke raziskave Črne Gore skupaj ter ob podpori sodelavcev iz JU Muzeji in galerije Podgorice, Muzeja mesta Bar, Muzeja mesta Ulcinj in Muzeja mesta Budva analizirali in pripravili za objavo najdbe z izbranih arheoloških najdišč s področja Črne Gore, ki predstavljajo s svojo specifično kulturno-zgodovinsko izpovednostjo ključne točke za razumevanje poteka in razvoja evropske kulturne zgodovine. Terenski del raziskav in primarna dokumentacija najdb bosta potekala v Črni Gori, metodološki del raziskav, ki bo vključeval seznanjanje črnogorskih sodelavcev z najnovejšimi analitskimi in interpretativnimi metodologijama arheološkega dela kot tudi priprava za tisk pa bosta potekala v Sloveniji.
Osnovni cilj projekta je skupna objava znanstvenih korpusov arheoloških najdb ter njihova kulturnozgodovinska interpretacijo in umestitev v že obstoječo kronološko sliko. Na eni strani bodo analizirane s poudarkom na vsakdanjem življenju in prepoznavanju specifik posameznih območij na mikronivoju na drugi pa bo prikazan njihov pomen za evropsko kulturno zgodovino. Tako zastavljen način dela bo, ob upoštevanju drugih zgodovinskih virov, omogočil pridobivanje bolj kompleksne zgodovinske slike in nadgradnjo že obstoječe slike kulturnega in ekonomskega razvoja področja Balkana oziroma prostora na vzhodni Jadranski obali na prostor med osrednjo Evrope in Balkanskim polotokom.

Skupne raziskave bodo usmerjene a tri področja delovanje:
1. Analize in objave starejšebronastodobnih najdb,
2. Analize in objave železnodobnega in helenističnega najdb,
3. Analize in objave srednjeveških in otomanskih najdb.

1. Analize in objave starejšebronastodobnih najdb.
Na področju črne Gore so bili odkriti številni bogati grobovi iz starejše bronaste dobe, ki kažejo na družbeno transformacijo in vzpostavitev elit ob koncu bakrene in začetku bronaste dobe. Kulturno predstavljajo končni domet kulturnih elementov, poimenovanih nekoč Ljubljanska kultura, ki so bili razviti na področju osrednje Slovenije in so se kasneje širili proti jugu ob vzhodni Jadranski obali. Na podlagi novih analiz gradiva iz Slovenskih najdišč, razvite absolutne kronologije vzpostavljene na podlagi slovenskih najdišč bo mogoča nova, natančnejša interpretacija procesa vzpostavitve prvih družbenih elit bronastodobne Evrope

2. Analize in objave železnodobnega in helenističnega najdb.
Na področju Črne gore, natančneje v Budvi so bila odkrita najbolj severo-zahodna helenistična grobišča starega veka v katerih se mešajo kulturni vplivi železnodobnih kulturnih krogov osrednjega Balkanskega prostora z materialno kulturo bogatega helenizma pod vplivom ekspanzije makedonske države. V okviru projekta bodo na podlagi absolutno datiranih helenističnih izdelkov ponovno preverjeni kronološki okvirji za interpretacijo relativnih kronologij prazgodovinskih železnodobnih skupnosti na osrednjem in južnem Balkanu. Na podlagi helenističnih grobov bodo ponovno preverjeni pogrebni rituali, oziroma možnost prisotnosti namenskega fragmentiranja in delnega prilaganja pridatkov v grobove mladostnikov, kot jih poznamo v istem obdobju na osrednjem Balkanu ter na vzhodni jadranski obali. 

3. Analize in objave srednjeveških in otomanskih najdb.
V okviru projekta bo katalogizirano, analizirano in objavljeno zgodnjesrednjeveško grobišče odkrito na bronastodobni gomili Gruda Boljevića. Opravljene bodo antropološke in arheološke analize gradiva, ki bo nudilo nove podatke o najstarejši slovanski populaciji odkriti v Črni Gori oziroma analize bodo pokazale vpliv bizantinske materialne in duhovne kulture na najstarejše priseljence iz srednjega veka.




© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh