Obrti in obrtne dejavnosti v antiki (J6-0265)

Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.02.2008 - 31.01.2011
Tip projekta: temeljni raziskovalni projekt


Izhodišče projekta je raziskava s širokim spektrom, ki povezuje arheologijo z uporabo novih tehnologij informacijske družbe na eni in raziskave materiala (analize stekla, marmorja) na drugi strani. Njegov namen je povzeti in ovrednotiti stanje in vedenje o obrteh in obrtnih dejavnostih v rimski dobi, njihov odnos do že poznanih obrti v prazgodovini, morebitno nadaljevanje njihove tradicije v antični čas ter tudi obstoj in delovanje posameznih obrti po propadu antične civilizacije. Poudariti želimo tudi pojav novih tehnologij in obrti v času obstoja rimskega imperija na območju JV Alp. Nove in obsežne terenske raziskave so v zadnjih petnajstih letih prinesle številne nove informacije, ki še niso bile v celoti ovrednotene in tudi ne primerjalno analizirane. Pomemben vir so tudi novi korpusi epigrafskega in lapidarnega gradiva, ki na svoj način osvetljujejo obrti in z njimi povezane dejavnosti ter njihovo vpetost v antični vsakdan.

Projekt želi z raziskavo virov, zapisov in objav najprej dokumentirati trenutno stanje raziskav, zato bo v začetni fazi delo baziralo na zbiranju podatkov, pripravi baze podatkov, bibliografske baze, kartiranju po posameznih panogah, časovnih intervalih razvoja. Sledilo bo dopolnjevanje podatkov iz poročil o izkopavanjih v zadnjih letih, podatkov, ki so jih prinesla izkopavanja ob izgradnji avtocestnega križa in zbiranje informacij neobjavljenih podatkov, skupaj s preverjanjem pisnih poročil v pristojnih javnih zavodih, ki so zadolženi za varstvo dediščine in vseh, ki hranijo tovrstno gradivo.
Pripravljena baza podatkov bo izhodišče za nadaljnje delo, ki bo usmerjeno v podrobnejšo analizo posameznih obrtnih dejavnosti. V tem pogledu bo najprej ovrednotena tradicija posameznih obrti v prazgodovini, preverjanje katere dejavnosti so dovolj močne, da nadaljujejo svoj obstoj in vplivajo ter sooblikujejo posamezne veje obrti v rimski dobi (lončarstvo), katere prazgodovinske obrti so zamrle in se ponovno razvile pod vplivom novih tehnologij (steklarstvo) ali se razvile na novo (kamnoseštvo). Poseben vidik bo tudi vpogled v delovanje obrti v času preseljevanja in zgodnje slovanskem obdobju.
© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh