Analize materialne kulture primorskih mest - preučevanje dinamike gospodarskih, družbenih in urbanističnih razvojnih procesov (J6-3619)

Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.05.2010 - 30.04.2013
Tip projekta: temeljni raziskovalni projekt


Izhodišče projekta je raziskava, ki povezuje klasično arheološko metodologijo z uporabo tehnologij informacijske družbe. Njegov namen je povzeti in ovrednotiti stanje in vedenje o materialni kulturi primorskih mest, ki izhaja iz arheoloških raziskav. Intenzivna gradbena dejavnost je bila neposreden vzrok za številne terenske raziskave, ki so v zadnjih desetletjih prinesle veliko število materialnih virov, ki še niso bili v celoti ovrednoteni, primerjalno analizirani niti ustrezno objavljeni.

Projekt predstavlja kompleksno in celovito študijo procesov, ki so vplivali na oblikovanje in zgodovino primorskih mest, s poudarkom na razvoju Kopra. Zaradi lege so bila mesta izpostavljena številnim vplivom, ki so prihajali tako po morju kot tudi iz celine ter so ustvarili večkulturno osnovo za njihov nastanek in razvoj. Te vplive zasledimo v značilnosti materialnih ostankov iz arheoloških kontekstov ter nam ponujajo tako informacije o urbanističnem in arhitekturnem razvoju mesta kot tudi o družbenem, kulturnem in gospodarskem značaju mest – o prebivalcih, navadah, proizvodnji, trgovini ter vrsti drugih aspektov vsakdanjega življenja v vrsti zgodovinskih obdobij.

Kompleksna študija temelječa na celoviti raziskavi materialnih virov s poudarkom na analizah drobnih predmetov in arhitekture bo omogočila identifikacijo modelov nastanka in razvoja jadranskih in do določene meje tudi sredozemskih mest v širokem časovnem razponu od antike do danes. Zaradi pomanjkanja sredstev in metodologije tovrstne študije do sedaj niso bile izpeljane.

Metodologija projekta bo usmerjena v uporabo nedestruktivnih metod, ki jih omogočajo nove tehnologije. Projekt želi z raziskavo virov, zapisov in objav najprej dokumentirati trenutno stanje raziskav, zato bo v začetni fazi delo baziralo na zbiranju podatkov, pripravi baze podatkov, bibliografske baze, kartiranju po posameznih temah, časovnih intervalih razvoja. Sledilo bo dopolnjevanje podatkov iz poročil o izkopavanjih in zbiranje informacij neobjavljenih podatkov, skupaj s preverjanjem pisnih poročil v pristojnih javnih zavodih, ki so zadolženi za varstvo dediščine in vseh, ki hranijo tovrstno gradivo.

Poglaviten cilj raziskave je znanstvena analiza arheoloških podatkov pridobljenih na zaščitnih izkopavanjih obalnih mest Slovenije in njihovega zaledja in vključitev rezultatov v že znano zgodovinsko sliko oz. noveliranje našega vedenja o celostnem razvoju obravnavanega območja. Zaradi obsega obdelave bodo vzpostavljeni novi sistemi obdelave in razlage podatkov, ki bodo omogočali znanstveno vrednotenje oblikovanja in razvoja mest ter omogočali izdelavo napovednih modelov za preprečevanje uničenja arheološke dediščine v regiji.

Rezultati bodo pomembni tako za slovensko kot mednarodno strokovno javnost, ker bodo prvič na podlagi analiz arheoloških najdb vzpostavili metodologijo celovite obravnave arheoloških virov za identifikacijo nastanka in razvoja mest, ki bo upoštevajoč nacionalne in mednarodne pravne podlage na področju varstva kulturne dediščine temelj za oblikovanje t.im. premostitvenega modela za varstvo in upravljanje kulturne dediščine v državah, ki vstopajo v EU. 
© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh