Učinkovitost dvojezičnih modelov izobraževanja na narodno mešanih območjih - izziv in prednost za Evropo jezikov in kultur (V5-0247)

Inštitut za jezikoslovne študijeNacionalni projekti

Vodja projekta: prof. dr. Lucija Čok
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.10.2006 - 30.09.2008
Tip projekta: ciljni raziskovalni programi


Raziskovalno delo projekta predstavlja prednosti in pomanjkljivosti v organizaciji/strukturi in izvedbi/vsebini dvojezičnega izobraževanja v Sloveniji. Stališča 572 učencev osmih razredov osnovne šole kažejo, da ni tesnejše povezave med stališči, povezanimi z jezikovno zavestjo ter sporazumevalno in jezikovno kompetenco, da uspešnost v pisnem izražanju ni sorazmerna z jezikovno zmožnostjo, da pogovorni jezik doma vpliva na odnos učencev do manjšinskega in večinskega jezika, da učenci na narodnostno mešanih območjih ne dosegajo ravni znanja, ki zadeva poznavanje značilnosti območja, kjer živijo. Predlogi, v kakšni meri je potrebno dvojezične modele nadgraditi v skladu s cilji ohranitve, zaščite in razvoja manjšin kot dodane vrednosti dvojezičnega okolja: ustrezno dodiplomsko izobraževanje učiteljev, nova didaktika, uskladitev učnih načrtov in učbenikov s poslanstvom šole,  utrditi spodbude iz neposrednega, predvsem pa širšega evropskega okolja. Rezultati projekta so objavljeni kot monografija Acta Histriaez naslovom: Izobraževanje v kontekstu evropskih integracijskih procesov. Primerjalna analiza učinkovitosti dvojezičnega izobraževanja v Sloveniji (Annales, 2009).
© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh