Druženje Slovencev med fizičnim in kibernetskim prostorom (Z5-4059)

Inštitut za družboslovne študijeNacionalni projekti

Vodja projekta: doc. dr. Blaž Lenarčič
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.07.2011 - 30.12.2013
Tip projekta: Podoktorski raziskovalni projekt


Predlagana raziskava bo na domačem in mednarodnem nivoju prva celovita analiza vplivov storitev svetovnega spleta na druženje posameznikov tako v fizičnem, kot tudi v kibernetskem prostoru. Ključna ideja projekta izhaja iz predpostavke, da je v primerjavi s prejšnjimi družbenimi oblikami specifičnost današnjih odnosov in procesov v prepletenosti in soodvisnosti fizičnega in kibernetskega prostora. V slednjem se kaže tudi inovativnost raziskave, saj bo odnose in procese, ki potekajo v kibernetskem prostoru obravnavala enakovredno tistim, ki potekajo v fizičnem prostoru. Medtem, ko je dosedanja raziskovalna praksa v večini primerov vzpostavljala relativno ostro ločnico med družbenimi dinamikami, ki potekajo v fizičnem in kibernetskem prostoru in sicer je prve interpretirala kot realne, druge pa kot namišljene oziroma neresnične. Ena izmed takšnih dinamik je druženje, ki ga opredeljuje fizična bližina posameznikov, kar pa v pogojih današnje družbe, ki temelji na medsebojnem prepletanju fizičnega in kibernetskega prostora oziroma teritorialno neodvisnem delovanju akterjev, ni več nujnost. V tem smislu bo ključni cilj projekta preučitev razmerja med družabnimi aktivnostmi posameznikov v fizičnem in kibernetskem prostoru in posledično tudi ugotoviti temeljne značilnosti družabnosti posameznikov v današnji družbi. Obenem bo raziskava preverila ali ima uporaba storitev svetovnega spleta pozitiven ali negativen vpliv na družabne aktivnosti uporabnikov v fizičnem prostoru. S tem bo raziskava konceptualno-teoretsko umestila druženje posameznikov v paradigmo današnje družbe, ki vse bolj prehaja od teritorialne k omrežni organizaciji. Pomemben doprinos predlaganega projekta se kaže tudi z metodološkega in epistemološkega vidika, saj bo obstoječe kvantitativne merske instrumente, ki merijo ˝stare˝ oblike družabnih aktivnosti, nadgradil oziroma prilagodil pogojem, ki vladajo v današnji družbi. Poleg tega bo raziskava v svoji nadgradnji osnovne tematike prispevala k razumevanju delovanja današnje družbe, predvsem v smislu medsebojne komunikacije in povezovanja akterjev.
Ker gre za bazično raziskavo je v prvi vrsti pričakovati, da bo omogočala implementacijo znanstvenih dognanj v načrtovanje družbenega razvoja. Glede na to, da bodo intenzivni predmet preučevanja tudi storitve svetovnega spleta je potrebno izpostaviti, da bodo rezultati v določeni meri uporabni tudi za razvijalce tovrstnih aplikacij, ki so namenjene komunikaciji med uporabniki. V tem kontekstu je njen namen še posebej relevanten z vidika vključevanja družbenih vidikov na področje informatike.
© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh