Integracijske politike - vzpostavitev evalvacijskega modela in instrumentov longitudinalnega monitoringa (V5-0285)

Inštitut za družboslovne študijeNacionalni projekti

Vodja projekta: doc. dr. Simona Zavratnik
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.06.2006 - 30.09.2008
Tip projekta: Ciljni raziskovalni program


Cilji predlaganega raziskovalnega projekta so večplastni in bodo obsegali: analizo obstoječe slovenske integracijske politike (ki zajema področja ekonomske, kulturne, politične in socialne integracije) s pomočjo podrobnejše obravnave posameznih sektorskih politik (izobraževalna, zaposlitvena, stanovanjska, jezikovna, kulturna, manjšinska/etnična politika ipd.). V skladu s priporočili in strateškimi smernicami Evropske unije in na osnovi primerljivih študij, izvedenih v drugih evropskih državah, bo posebna pozornost namenjena naslednjim tematikam: pravica do združevanja družin, dostop do dela in enakopravna obravnava na delovnem mestu, civilno državljanstvo in zagotavljanje pravice naturaliziranim imigrantom ter preprečevanje diskriminacije in ksenofobije; za potrebe izvajanja evalvacije integracijskih politik je ključnega pomena tudi sistematično spremljanje javnega mnenja, saj omogoča povratno informacijo o učinkih in (ne)uspehih integracijskih procesov s strani celotne družbe. Fokusirana javnomnenjska anketa bo zasnovana kot specializiran merski instrument, ki bo omogočal izvedbo longitudinalnega spremljanja stališč, s čimer bodo pridobljena reprezentativna mnenja v slovenskem prostoru. Namen javnomnenjske raziskave bo zatorej pridobiti sistematičen nabor stališč in oceno migracijah v slovenskem prostoru, o integraciji imigrantov, multikulturnosti, solidarnosti, socialni distanci, stopnji diskriminacije in ksenofobije ipd.
© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh