Manjšine in obmejne družbene stvarnosti kot dejavniki integracijskih procesov (L5-7003)

Inštitut za družboslovne študijeNacionalni projekti

Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.09.2005 - 31.08.2008
Tip projekta: Aplikativni raziskovalni projekt


Projekt je posvečen celoviti obravnavi manjšinske problematike in obmejne družbene stvarnosti na območju slovensko-italijanskega kulturnega stika. V tem okviru projekt vključuje kompleksno komparativno analizo slovenske in italijanske manjšine, prekomejne stike in pomen ter vlogo manjšin pri oblikovanju skupnega slovenskega kulturnega prostora in v integracijskih procesih. S tem v povezavi sta pomembni tako (inter)personalna kot (med)skupinska raven preučevanja manjšinske problematike. Dalje je izpostavljena poglobljena analiza (prekomejnih) migracij, kot osrednjega fenomena obmejnih območij. Poudarek je predvsem na prekomejnih ekonomskih migracijah in migracijah t.i. ranljivih skupin prebivalstva (neregularni migranti, otroki brez spremstva, žensk ipd.). Pomembne so spremembe, ki jih v preučevani prostor vnašajo procesi globalizacije ter evropskih integracij (zlasti dinamika prostega pretoka ljudi). Sledi analiza (potencialno skupnega) medijskega prostora, ki ga tvorijo manjšinski mediji v povezavi z nacionalnim medijskim prostorom in analiza medijskega diskurza v povezavi z manjšinsko tematiko, nacionalno kulturo in manjšinsko ter narodno vitalnostjo. Nenazadnje projekt vključuje, na temeljnih medkulturne filozofije, analizo vprašanja multikulturne vzgoje oz. vzgoje za medkulturno sobivanje in sožitje, ki bo praktično aplikativna na vseh ravneh izobraževalnega procesa od vrtcev do visokošolske ravni. Metodološko projekt vključuje tako teoretsko (analiza statističnih in demografskih podatkov, virov, zakonodajnih aktov, evalvacije primerov dobre prakse ipd.) kot empirično terensko raziskovanje z uporabo kombiniranega kvalitativnega (intervjuji, zbiranje avto/biografskih pripovedi) in kvantitativnega (anketiranje) raziskovanja. Rezultati projekta bodo široko praktično uporabni (1) kot osnova za nadaljnje (mednarodne in nacionalne) komparativne študije in temeljno raziskovanje na področju družboslovja in humanistike, (2) kot del izobraževalnih kurikulov na različnih ravneh izobraževanja (predšolska vzgoja, osnovnošolska, srednješolska, visokošolska in podiplomska raven), (3) kot strokovne podlage za razvoj različnih programov na področjih kulturne, manjšinske, migracijske, socialne, medijske, izobraževalne politike, zakonodaje in drugih regulativnih mehanizmov, ki vključujejo determinante etničnosti in kulturne raznolikosti, (4) kot strokovne podlage na področjih strokovnega dela z manjšinami, migranti in drugimi skupinami v okviru socialnega skrbstva in (5) kot prenos znanj medijskim hišam, publicistom in oblikovalcem medijskih politik oziroma programov.
© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh