Identiteta in etnična struktura Slovenske Istre (L5-3433)

Inštitut za družboslovne študijeNacionalni projekti

Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.07.2001 - 30.06.2004
Tip projekta: Aplikativni raziskovalni projekt


Temeljni cilj projekta je v najširšem pomenu proučiti etnično problematiko in medetnične odnose v Slovenski Istri. V tem okviru bo posebna pozornost posvečena obravnavi etnične ozaveščenosti in povezavi le-te z jezikovno sporazumevalno zmožnostjo v prvem in drugem jeziku (slovenskem in italijanskem jeziku) ter lokaciji odnosa do lastne (in skupinske) etnične identitete pri članih etnično mešanih družin. Pri tem se bo proučilo tudi spremljajoče fenomene "mešane zakonskosti" kot so razdvojene lojalnosti in izključujoče identifikacije potomcev etnično mešanih roditeljev. V okviru proučevanja etnično mešanih zakonov oz. družin se bo ugotavljajo tudi odnos različnih etničnih skupin do zakonske (maritalne) heterogamije njihovih članov in pa stopnjo medetnične bližine/distance. Namen projekta je potemtakem opredeliti kompleksno naravo etnične identitete na obravnavanem območju živečega prebivalstva in pa večkulturno identiteto Slovenske Istre, locirati stopnje medskupinske bližine/distance, individualno in skupinsko etnično identifikacijo in diferenciacijo ter analizirati naravo in strukturo medetničnih odnosov.
© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh