Oblikovanje učinkovitega sistema zavarovanih območij v Sloveniji (V1-0509)

Inštitut za družboslovne študijeNacionalni projekti

Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.09.2008 - 28.02.2010
Tip projekta: Ciljni raziskovalni program


V projektu bo izvedena analiza učinkovitosti obstoječega stanja sistema zavarovanih območij (okoljski, socialni in ekonomski dejavniki) v Sloveniji po eni izmed primerljivih in uveljavljenih metod (RAPPAM ali European Site Consolidated Scorecard), analiza posameznih modelov upravljanja za zavarovana območja v Sloveniji (javni zavod, koncesija, zasebno varstvo) s predlogi vključevanja še drugih upravljavskih subjektov ter primerjava z upravljavskimi modeli v tujini, analiza obstoječih gradiv za pripravo metodološkega pristopa za načrte upravljanja ter izdelava smernic za dokončanje postopka priprave metodologije, izdelana vizija za sistem zavarovanih območij, izdelane konkretne usmeritve, priporočila in predlogi za krepitev omrežja zavarovanih območij, upravljanja zavarovanih območij in zagotavljanja podpore (pravni in javno-finančni sistem) zavarovanim območjem, analiza obstoječih ter novih in alternativnih finančnih virov za zavarovana območja ter pripravljen predlog sprememb zakonskih podlag za izvedbo sistema upravljanja zavarovanih območij.
© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh