Konvergenca medijev in kulturna transformacija bralcev (L6-4181)

Inštitut za družboslovne študijeNacionalni projekti

Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.07.2011 - 30.12.2013
Tip projekta: Aplikativni raziskovalni projekt


Predstavitev problema:
Projekt izhaja iz izhodiščne predpostavke, da je osnovni problem tiskanih medijev v sodobnosti učinkovita uravnoteženost med ustvarjanjem ekonomskega uspeha na eni strani in vlogo ˝psa čuvaja˝ demokracije na drugi strani, hkrati pa morajo mediji vzpostavljati tudi pogoje za javno razpravo. Ta dilema enakovredno zadeva tudi občinstvo, ki se sooča z radikalno transformacijo svoje vloge pasivnega občinstva, s tem pa tudi življenjskega sloga. V preteklosti je bila vloga občinstva zgolj potrošnja zabavnih vsebin in informacij o javno pomembnih političnih zadevah, sedaj pa se vse bolj vključuje tudi v njihovo proizvodnjo, kar omogočajo aplikacije, ki jih nudijo digitalni mediji.
V tem smislu se bo projekt posvetil predvsem razmerju med potrošnjo simbolnih vsebin tiskanih in digitalnih medijev, pri čemer bo poudarek na vsebinah, ki vzpostavljajo prej izpostavljeno dilemo in sicer delovanje med ekonomskim in družbenim poslanstvom medijev. Tiskani mediji se po eni strani soočajo z upadom bralstva in odhodu oglaševalcev v druge, sodobnejše medijske formate, po drugi strani pa z (ne)omejenimi priložnostmi in kombinacijami podajanja vsebin, ki jih nudi razvoj informacijske in komunikacijske tehnologije. V tem smislu bo projekt vključil v obravnavo tudi (potencialne) bralce (potrošnike) kot aktivne producente vsebin (prosumers), kar je novost v primerjavi z dosedanjimi raziskavami iz tega področja.

Cilj, relevantnost in potencialni vpliv raziskave:
Pomembnost raziskave odkriva naslednje vprašanje: Katere vsebine bo bralec še plačal, katerih pa nikoli več, in kaj to pomeni za družbeno poslanstvo in prihodnost tiskanih medijev? Postavljeno vprašanje vodi do iskanja odgovora, ki bo pojasnil šibko stanje tiskanih medijev, tako na področju ekonomske uspešnosti kot tudi pri zagotavljanju odprte in dostopne javne sfere. S tem, ko bo projekt skušal podati odgovore na zgoraj postavljena vprašanja, bo prispeval k razrešitvi dileme, koliko (in če) je smiselno socializirati produkcijo novic (v obliki državljanskega novinarstva, vključevanjem občinstva v produkcijo novic, vzpostavljanje družbenih omrežij z bralci, …) ter koliko demokratizirati upravljanje časnikov (na način vključevanja javnosti v njihove organe upravljanja in vodenja), da bo preživetje časnikov tudi dejansko mogoče.

Metode dela in izvirnost rezultatov:
K predstavljenemu cilju vodi raziskovalno delo, ki bo podalo odgovore na specifična vprašanja, pomembna za delovanje tiskanih medijev in njihovo orientacijo v današnji družbi. Z anketnim raziskovanjem bomo odgovorili na vprašanja o življenjskem slogu bralcev ter s tem pridobili njihove identitetne in strukturne profile. Polstrukturirani intervjuji z uredniki in novinarji bodo usmerjeni v določanje mogočih smernic razvoja časnikov in njihove kontekstualizacije oziroma vpetosti v svet ekonomije in politike. S specifično kvantitativno komunikološko-kulturološko metodo analize besedil pa bo mogoče iz vsebin časnikov in prispevkov občinstva sklepati na kulturne, politične in ekonomske kontekste, ki občinstvo sploh zanimajo ali se jim zdijo vredni udejstvovanja.

Organiziranost in izvedljivost raziskave:
Sofinancer projekta je časnik Primorske novice, s katerim je vodja projekta že tvorno sodeloval. Vodja projekta je tudi v svetu renomiran raziskovalec na področju kulturologije oziroma kulturnih študijev in medijskih študijev z mednarodnimi objavami člankov in knjižnih del ter tudi član Inštituta za sredozemske humanistične in družboslovne študije. Inštitut nudi vse pogoje za izvedbo raziskave, saj pod njegovim okriljem deluje močna kulturološka in medijska sekcija.
© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh