Rodnostno vedenje v Sloveniji 1840-2002: gospodarski, družbeni in kulturni dejavniki regionalnih, socialnih in etničnih razlik rodnosti na slovenskem etničnem ozemlju (J6-9285)

Inštitut za družboslovne študijeNacionalni projekti

Vodja projekta: doc. dr. Irena Rožman
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2007 - 31.12.2009
Tip projekta: Temeljni raziskovalni projekt


Proces zniževanja rodnosti se je kot posledica zavestnega in načrtnega omejevanja rojstev v Sloveniji začelo ob koncu 19. stoletja, vendar je bil njegov začetek in obseg različen po posameznih slovenskih pokrajinah ter socialnih, poklicnih in etničnih skupinah. Tega trenda ne moremo pripisati zgolj modernizacijskim procesom industrializacije, urbanizacije in sekularizacije. Večji regionalni razločki med ravnmi rodnosti dokazujejo, da nanjo niso vplivali le demografski procesi (smrtnost, poročnost) in modernizacijski procesi, temveč so se ti vzpostavili in ohranjali skoz splet različnih ekonomskih, družbenih in kulturnih vzvodov, ki so potekali med makro in mikro družbenim okoljem. Mednje sodijo poročne in dedovanjske navade, oblike družinske organizacije v povezavi s produkcijskimi načini, religiozne in moralne doktrine, izobrazba, življenjska raven, možnosti porabe, možnosti za družbeno in politično delovanje žensk, stroški nege in skrbi za otroke, socialna mobilnost, porodne navade, (ne)učinkovite kontracepcijske metode itn.
Iz povedanega je razvidno, da splošna teorija rodnega vedenja, npr. teorija demografskega prehoda, ki bi lahko zadovoljivo pojasnila rodno vedenje v vseh družbah ne glede na čas in prostor, ni niti upravičena niti mogoča. Izhajati mora iz specifičnih kontekstov, ki vključujejo zgodovinske, družbene, kulturne in druge vidike, kar lahko dosežemo samo z mikro raziskavami.
Namen interdisciplinarne raziskave rodnega vedenja je pokazati: 1. kako in prek katerih družbenih mehanizmov in mikrokulturnih sistemov, se je spreminjalo rodnostno vedenje, 2. kdaj in 3. zakaj se izoblikuje potreba po omejevanju števila rojstev.
© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh