Temeljna merila in metode varstva in sonaravne rabe prostora obalne mikroregije Slovenije (L5-8997)

Inštitut za družboslovne študijeNacionalni projekti

Vodja projekta na UP ZRS: prof. dr. Peter Fister
Nosilec projekta: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (UP ZRS kot partner)
Sodelavci na UP ZRS: prof. dr. Milan Bufon
Trajanje projekta: 01.01.1997 - 31.12.1999
Tip projekta: Aplikativni raziskovalni projekt


Raziskava ocenjuje možnosti poenotenega in usklajenega sonaravnega razvoja in varovanja prostora obalne regije kot geografske, gospodarske in kulturne celote. S podrobno dokumentiranim, analiziranim in ovrednotenim obstoječim gradivom, ki je bilo doslej neenotno uporabljano in pripravljano, naj bi s poenotenimi merili in metodami usmerili njihovo rabo v okviru prostorsko usklajenih ciljev, oblikovali skupne strateške cilje in dopolnili strokovna izhodišča za urejanje prostora. V obliki postinformacijskega sistema bo formirana skupna baza podatkov o dogajanju v prostoru, enoten monitoring prostora, skupne in strateško utemeljene metode načrtovanja rabe prostora, povezava strokovnih služb, nova visoko strokovna delovna mesta za potrebe urejanja prostora. Kot končna realizacija bo pripravljena tudi “Regionalna agenda”, ki bo spodbuda za regionalno usmerjene prostorske rešitve, ki bodo povezovale regijo tudi v sosednji prostor in preko meje, usposobitve specializiranih strokovnjakov. Rezultati bodo predstavljeni javnosti in strokovnim krogom.
© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh