»Poklicali smo delovno silo, prišli so ljudje« - Analiza socialne strukture in integracijskih strategij tujih delavcev v Sloveniji (J6-0228)

Inštitut za družboslovne študijeNacionalni projekti

Vodja projekta: prof. dr. Milan Bufon
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.02.2008 - 31.01.2011
Tip projekta: Temeljni raziskovalni projekt


Namen predlaganega projekta je identificirati populacijo tujih delavcev v Sloveniji, pri čemer se bomo osredotočili na “tradicionalne imigrante” s področij nekdanjih jugoslovanskih republik in na “nove imigrante” iz ostalih tako imenovanih “tretjih držav”. Glede na to, da je na voljo izjemno malo podatkov o socialnih okoliščinah in stopnji integracije tujih delavcev v slovensko družbo, je namen predlaganega projekta omogočiti vpogled v socialno strukturo tujih delavcev ter v njihove vrednotne orientacije, pričakovanja in potrebe. Študija bo omogočila primerjavo obeh ciljnih skupin imigrantov.
Naslednji cilj predlaganega raziskovalnega projekta je pridobiti uvid v migracijske zgodovine in načrte tujih delavcev (ali se želijo trajno ustaliti v Sloveniji – Slovenija kot ciljna država – ali želijo nadaljevati pot v druge evropske države – Slovenija kot tranzitna država). Posebej želimo osvetliti tudi tematiko transnacionalnosti, povratnih migracij in denarnih nakazil, ki jih tuji delavci pošiljajo svojim družinskim članom v matičnih domovinah.
V študiji bodo uporabljene različne raziskovalne metode in pristopi. Raziskovalna skupina se bo posvetila analizi obstoječih virov in baz podatkov, na osnovi katerih bo oblikovan vprašalnik za izvedbo javnomnenjske raziskave na reprezentativnem vzorcu populacije o zaposlovanju tuje delovne sile ter o percepcijah integracijskih politik. V okviru pristopov kvalitativne metodologije bodo izvedeni poglobljeni intervjuji s tujimi delavci in intervjuji z različnimi eksperti oziroma akterji na področju vladnega in nevladnega sektorja: predstavniki Zavoda za zaposlovanje Republike Slovenije iz Sektorja za zaposlovanje tujcev, predstavniki Ministrstva za notranje zadeve ter predstavniki nevladnih organizacij, ki se ukvarjajo z imigranti. Kot novost izpostavljamo uporabo metode “ethnosizing”; gre za nov pristop oziroma metodo merjenja etnične identitete imigrantov, ki temelji na analizi spremenljivk, kot so jezik, spol, izobrazba, religijska pripadnost, socialne interakcije, čas migriranja in etnična samoidentifikacija.
Pričakujemo, da bodo rezultati raziskovalnega dela predlaganega projekta vključeni v načrte razvoja slovenske (i)migracijske politike, kar bi navsezadnje pripomoglo k razvoju odprte, pluralistične družbe, k izgrajevanju socialne solidarnosti in družbene kohezivnosti ter k oblikovanju bolj demokratične, predvsem pa dvosmerne komunikacije v javnem prostoru.
© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh