Območja kulturnega stika v integracijskih procesih (P6-0279)

Inštitut za družboslovne študijeNacionalni projekti

Vodja projekta: prof. dr. Milan Bufon
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2014 - 31.12.2019
Tip projekta: Raziskovalni program


Proučevanje sočasnih procesov družbene in prostorske konvergence ter divergence postaja ključni dejavnik razumevanja možnosti ne le horizontalne, temveč tudi vertikalne integracije v Evropi, in s tem zaviralnih in spodbujevalnih elementov in faktorjev nove evropske paradigme "združenosti v različnosti". Raziskovalni program skuša kompleksnost zastavljenih problemov proučevati s kombiniranim in koordiniranim pristopom mednarodno uveljavljenih domačih raziskovalcev s področja politične geografije, jezikoslovja, družboslovja in humanistike. Raziskovalni program se posveča območju stika med največjimi evropskimi kulturnimi oziroma jezikovnimi areali, to je romanskem, slovanskem in germanskem, ki se v Evropi srečujejo in sobivajo le na območju Slovenije, in v tem smislu razvija nov integracijski model, ki bo na primeru Slovenije in njenih kontaktnih prostorov preverjal komparativne razvojne možnosti za horizontalne in vertikalne integracijske procese v bodoči združeni Evropi. V širšem, političnogeografskem okviru raziskovalni program podrobneje preučuje tipologijo obmejnih območij, stopnjo funkcionalne in družbeno-kulturne povezanosti obmejnega prebivalstva, oblike institucionalnega čezmejnega povezovanja ter stopnjo usklajenosti družbenega in prostorskega planiranja na primeru zgornjejadranskih območij družbenega in kulturnega stika, od tromeje med Avstrijo, Italijo in Slovenijo, do istrske tromeje med Slovenijo, Italijo in Hrvaško. Obravnava elemente in faktorje, ki spodbujajo odnosno zavirajo čezmejno komunikacijo in integracijo, položaj in vlogo lokalnih skupnosti in manjšin pri interkulturnem in funkcionalnem družbenem povezovanju, vplive uveljavljanja in odpravljanja mejnih pregrad na družbo in prostor po vstopu Slovenije v EU; program izvaja primerjalne študije procesov in problemov obmejnih in stičnih prostorov na slovenski in širši evropski ravni, še zlasti v razmerju med zahodnoevropsko prakso institucionalne integracije, srednjeevropskim funkcionalnim čezmejnim povezovanjem ter še odprtimi problemi potencialno konfliktnih stičnih območij v jugovzhodni Evropi. Dalje so obravnavani problemi prostorske dekoncentracije in decentralizacije ter trajnostnega prostorskega razvoja, ki bodo pripomogli k razvoju ustreznejše organizacije prostora in ustreznejših prostorskih politik na nacionalni in transnacionalni ravni. V sondnih družboslovnih in jezikovnih študijah bodo obdelani problemi jezikovne prakse, identitete, vzgoje in medkulturne komunikacije kot dejavnika razumevanja družbenih in kulturnih razsežnosti jezikovnih stikov in medkulturnih povezav. Proučeni bodo potenciali medkulturne empatije kot sredstva za preprečevanje nacionalizmov, napetosti in nerazumevanja med etničnimi skupinami. Poglobljeni bodo sociolingvistični, pedagoški in didaktični vidiki jezikovnih praks in jezikovnih politik, vprašanja razslojenosti govorov, ki so v vsakdanjem življenjskem stiku s sosednjim okoljem ter problemi jezikovne interference v območjih kulturnega stika. V tem okviru bodo posebej raziskani dialektološki vidiki v območju romansko-slovanskega stika v odnosu do novih jezikovnih in komunikacijskih praks, šolski in izobraževalni modeli v območjih kulturnega stika ter integracijska funkcija šole v njih, sociopsihološki vidiki enojezičnih in dvojezičnih jezikovnih praks ter raziskovanje stališč in vrednotenja različnih jezikov in kultur v območjih stika. Splošni cilj programa je, da se Slovenijo in slovenska območja družbenega in kulturnega stika razvija v model evropskega povezovanja ob ohranjanju identitet nacionalnih prostorov in da se ob tem razvija še mednarodno primerljive in vpete raziskovalne programe ter dodiplomske in podiplomske programe za poglabljanje in upravljanje konvergentnih in divergentnih družbenih in prostorskih fenomenov in procesov v Evropi.
© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh