TROPLO - Vzpostavitev čezmejnega sodelovanja pri kompostiranju stranskih produktov oljkarstva in postavitev novih tehnologij v vrtnarstvu

Inštitut za oljkarstvoMednarodni projekti

Vodja projekta na UP ZRS: izr. prof. dr. Dunja Bandelj
Nosilec projekta: KGZS
Trajanje projekta: 01.01.2005 - 31.12.2007
Program: Interreg IIIA Slovenija / Italija 2000-2006


Na območju Slovenske Istre in zaledja Trsta gojimo oljko na pribl. 1500 ha kmetijskih površin. Pri predelavi oljk v oljarnah se proizvajajo tudi stranski produkti, ki zaradi vsebnosti biofenolov in organskih substanc v Sredozemlju lahko pomenijo hudo obremenitev za okolje. Odpadki oljkarske industrije so sezonski, visoko koncentrirani in se hkrati proizvajajo v več manjših oljarnah. Na osnovi pridelkov oljčnega olja ocenjujemo, da v oljkarstvu letno nastane cca. 1000 ton oljčnih tropin s predvidenim visoko rastočim trendom v naslednjem obdobju, vendar natančnih podatkov ni na razpolago.


Prav tako so omejene informacije o njihovi škodljivosti, deponiji ali izrabi. Strategija za ravnanje z odpadki narekuje, da je potrebno preučiti vse možnosti in kjer je le možno doseči največje pozitivne ekonomske in okoljevarstvene učinke. Organski odpadki, ki nastajajo v kmetijstvu so zaradi svoje narave primerni za energetsko in snovno izrabo. Vračanje odpadkov oljkarske industrije v obliki novih proizvodov kot je npr. kompost je v skladu z racionalnim in trajnostnim gospodarjenjem. Kompostiranje oljčnih tropin lahko predstavlja novo tržno nišo manjšim ali večjim kompostarnam, vendar je za to potrebna predhodna analiza stanja o količini letno proizvedenih tropin, njihovih kemijskih karakteristik in izdelava možnih strategij/tehnologij njihove predelave. Kompost bi se lahko kot tržni proizvod uporabil v kmetijstvu, vrtnarstvu, hortikulturi, pri revitalizaciji zemljišč ali pa kot sestavina različnih substratov. Kompost predstavlja tudi vir organske snovi, ki je v Sredozemlju zaradi tople klime običajno v tleh primanjkuje. Koriščenje in predelava odpadkov, ki jih proizvajajo oljarne so lahko torej dragocen doprinos z ekološkega in trajnostnega vidika.

S projektom želimo vzpostaviti poenoteno spremljanje količin stranskih produktov oljkarstva in pridobiti podatke o količini vegetacijske vode, količini suhih/vlažnih tropine, tehnikah predelovanja oljk v oljarni (dvofazni/trifazni sistem, sistem razkoščičenja plodov). Izvedene bodo kemijske analize oljčnih tropin glede na postopek pridobivanja olja in izvršeno bo testiranje stranskih produktov na okolju nevarne substance (ostanek polifenolov in organskih spojin). Pripravljeno bo tudi informativno gradivo o analizah in uporabi stranskih produktov oljkarstva v  regiji ter podana strategija  ravnanja s stranskimi produkti predelave oljk. V projektu je predviden tudi pilotski poskus kompostiranja oljčnih tropin. O poteku projekta bodo javnost in ciljne skupine seznanjeni na tiskovnih konferencah, mednarodnih simpozijih in delavnicah.

Projekt delno financira Evropska unija v okviru Programa pobude Skupnosti INTERREG IIIA Slovenija – Italija  2000-2006

Nacionalni organ Programa pobude Skupnosti INTERREG IIIA Slovenija – Italija  2000-2006 je Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko

Za vsebino dokumenta je odgovorna UP ZRS in v nobenem pogledu ne izraža stališča Evropske unije
© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh