Izdelava podatkovne baze DNA opisov tradicionalnih oljčnih sort slovenske Istre za podporo sledljivosti istrskega oljčnega olja in za potrebe pospeševanja gojenja starejših oljčnih sort (V4-0318)

Inštitut za oljkarstvoNacionalni projekti

Vodja projekta: doc. dr. Jernej Jakše
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.10.2006 - 30.09.2008
Tip projekta: ciljni raziskovalni program


Glavna cilja predlaganega projekta sta izdelava podatkovne baze istrskih oljčnih genotipov z uporabo markerjev DNA in preučevanje kakovostnih parametrov oljčnega olja pridelanega iz tradicionalnih sort z uporabo sodobnih analitskih metod. Podatkovna baza oljčnih genotipov bo namenjena podpori za sledljivost oljčnega sortimenta v oljih s kakovostnimi oznakami, poznavanje kakovostnih parametrov olja pridelanega iz tradicionalnih sort pa bo pripomoglo k ponovnemu vključevanju avtohtonih sort v proizvodnjo ter k ustvarjanju priložnosti za povečevanje tipičnosti oljčnih olj slovenske Istre. Pričakuje se večja razpoznavnost istrskega sortimenta oljk ter promocija oljčnega olja pridelanega iz avtohtonih in tradicionalnih sort. Predlagan projekt bo pospešil raziskovanje sortne strukture oljke, kot vodilne in gospodarsko najbolj pomembne sadne vrste v Slovenskem Primorju.

idelavo oljk v Sloveniji in s tem vzpostaviti temelje za načrtovanje namakalnih sistemov v slovenskih oljčnikih.S sistematičnim spremljanjem oljčne muhe in preučevanjem njenega vpliva na kakovost oljčnega olja, pa se vzpostavljajo možnosti za razvoj učinkovitih orodij in modelov napovedovanja za pravočasno zmanjševanje populacije, kar prinaša pozitivne učinke na okolje (zmanjšana poraba fitofarmacevtskih sredstev, ohranjanje koristnih žuželk in biodiverzitete v oljčnikih) in na pridelek oljk (kakovost oljčnega olja).

 

- DNA profilov tradicionalnih (avtohtonih) in udomačenih sort pridelovalnih območij Slovenske Istre in Brd za ugotavljanje diverzitete ali identičnosti gojenih sort med območjema; 4) izdelava starševskega testa z mikrosatelitskimi markerji za določitev optimalnih opraševalcev sorte 'Istrska belica' in ugotovitev kompatibilnosti sort; 5) nadgradnja podatkov z morfološkimi in kemijskimi profili (kemometrična obdelava).

 
© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh