Determinacija in vrednotenje genskih virov oljk v nacionalnih kolekcijah Slovenije z uporabo markerjev DNA (V4-1056)

Inštitut za oljkarstvoNacionalni projekti

Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.10.2010 - 30.09.2012
Tip projekta: ciljni raziskovalni program


V Sloveniji se je sortna struktura oljk v 20. stoletju močno spremenila. Mnoge sorte, ki so se stoletja gojile na območju Slovenske Istre iz oljčnikov izginjajo. Da bi preprečili izgubo dragocenih ekotipov oljk, ki predstavljajo nacionalni genski bazen, se je v Sloveniji v letu 1998 pričelo z inventarizacijo sort na terenu. Številna oljčna drevesa s posebnimi morfološkimi lastnostmi so bila evidentirana in zbrana v dveh nacionalnih kolekcijskih nasadih v Strunjanu in Purisimi. V kolekcijah poteka agronomsko vrednotenje sort, ekotipov in neznanih genotipov. Identifikacija sort na osnovi morfoloških karakteristik je problematična zaradi prisotnosti sinonimov, homonimov ter odsotnosti standardov, na katere bi nedeterminirane sorte primerjali.

Pri upravljanju kolekcij pogosto pride do zamenjave sadilnega materiala in sadilnih mest, zato je pregled kolekcije z metodami, ki omogočajo nedvoumno identifikacijo nujen, da bi preprečili napačno vrednotenje zbranih genotipov. V Sloveniji kolekcije oljk še niso bile ustrezno pregledane. V Sloveniji gojimo oljko v Istri in v Brdih, določene sorte so prisotne le v Brdih, druge pa samo v Istri, a primerjalna študija o diverziteti ali identičnosti istoimenskih sort z markerji DNA še ni bila opravljena. Vodilna sorta v Sloveniji je 'Istrska belica' in pridelovalci opozarjajo, da obstajajo problemi z rodnostjo te sorte, zato projekt predvideva določitev najpogostejših opraševalcev 'Istrske belice'. Na področju kemometričnega vrednotenja oljčnih sort in olja v Sloveniji so bili uporabljeni različni pristopi, metode in laboratorijska oprema, zato projekt predvideva harmonizacijo rezultatov med inštitucijami.

Z razvojem DNA markerskih sistemov so na voljo številne različne tehnike, ki jih lahko uporabimo za študije diverzitete in druge aplikacije v kmetijstvu. Projekt vključuje uporabo modernih biotehnoloških pristopov in molekularnih orodij za reševanje aktualne problematike oljkarstva v Sloveniji. Cilji projekta so: 1) determinacija neznanih genotipov oljk z markerji DNA, ki so bili predhodno odkriti z inventarizacijo na terenu ter morfološko opisani; 2) uvedba markerjev DNA v upravljanje kolekcij oljk s pregledom in identifikacijo sadilnih mest oljk v dveh nacionalnih kolekcijskih nasadih; 3) primerjava profilov DNA tradicionalnih sort pridelovalnih območij Istre in Brd za ugotavljanje diverzitete ali identičnosti gojenih sort med območjema;  4) izdelava starševskega testa z mikrosatelitskimi markerji za določitev optimalnih opraševalcev sorte 'Istrska belica'; 5) nadgradnja podatkov oljčnih sort z morfološkimi in kemijskimi profili (kemometrična obdelava). Rezultati projekta bodo služili kot osnova za razvoj strategije za nacionalno upravljanje z genskimi viri oljk v Sloveniji. 
© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh