Varstvena biologija od molekul do ekosistema (P1-0386)

Inštitut za oljkarstvoNacionalni projekti

Vodja projekta:
Nosilec projekta: Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju (UP ZRS kot partner)
Sodelavci na UP ZRS: doc. dr. Bojan Butinar izr. prof. dr. Dunja Bandelj
Trajanje projekta: 01.01.2014 - 31.12.2017
Tip projekta: raziskovalni program


Prekomerno izkoriščanje naravnih dobrin ter druge spremembe v ekosistemih, ki jih povzroča človek, se odražajo v konstantnem upadanju biotske raznovrstnosti in v spremembah strukture in funkcije ekosistemov. V današnjem času so ekosistemske usluge ogrožene, saj antropogeni dejavniki vplivajo na vse ekosisteme, tako kopenske kot morske. Raziskovalni program se osredotoča na proučevanje tako naravnih kot tudi antropogenih (kmetijski/urbani) sredozemskih habitatov, ki predstavljajo pomembno gonilo pozitivnih in negativnih vplivov na zdravje ljudi. Ključna prednostna naloga programa je odličnost v znanosti in razvoju z raziskovanjem posledic izgube biotske raznovrstnosti in njenim vplivom na ekosistemske storitve in človeško zdravje. Raziskovalni program je organiziran v treh delovnih sklopih: 1) varstvena ekologija; 2) varstvena genetika in 3) zdravje ekosistema. Na področju varstvene ekologije se bodo raziskave osredotočale na ekologijo ogroženih naravnih in antropogenih kopenskih sistemov in varstveno ekologijo morskih sistemov. Za zagotavljanje dodatnih informacij ohranitve proučenih taksonov, bodo ekološki podatki nadgrajeni z genetskimi, populacijskimi študijami z uporabo različnih molekularnih tehnologij. Posebna pozornost bo namenjena lokalnim adaptacijam in genetski variabilnosti med populacijami. Na področju zdravja ekosistemov se bodo raziskave osredotočale na multidisciplinarne študije o vplivu sredozemske prehrane na zdravje. Mediteranska prehrana je pomembna sestavina in dediščina kmetijskih habitatov in oljčno olje je eno najbolj prepoznavnih mediteranskih živil s funkcionalnimi in terapevtskimi značilnostmi, ki pa so na nacionalnem nivoju nezadostno proučene. Vrednotenje zdravstvenega statusa jadranskega morskega ekosistema pa bo doseženo z raziskavami prisotnosti ostankov nekaterih pesticidov, toksičnih kovin in drugih polutantov v večjih morskih vretenčarjih.
© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh