VABILO: znanstveni posvet OBMEJNI FAŠIZEM – KULTURNA IN SOCIALNA ZGODOVINA


Znanstveno-raziskovalno središče Univerze na Primorskem,

Inštitut za zgodovinske študije

vabi

 na znanstveni posvet

OBMEJNI FAŠIZEM – KULTURNA

IN SOCIALNA ZGODOVINA.

 Posvet bo potekal 20. in 21. junija 2016

v Pretorski palači v Kopru.

 

Namen konference je predstaviti kulturne in socialne razsežnosti, ki jih

je razvil fašistični režim na obmejnem območju Julijske krajine, kjer

je večinsko živelo ≫tujerodno≪ prebivalstvo. Tu se je italijanska država

prvič srečala z manjšinami na svojem državnem ozemlju.

Na projektu ≫Obmejni fašizem≪, ki se je izvajal v okviru Inštituta

za zgodovinske študije, bodo z novimi metodološkimi pristopi in z

usmeritvijo v analize do sedaj neraziskanih vsebin predstavljeni izsledki

raziskav, iz katerih so razvidne specifike obmejnega fašizma.

Vljudno vabljeni!

 

 

Centro di ricerche scientifiche dell’Università del Litorale,

Istituto di studi storici

invita

 alla conferenza scientifica

 FASCISMO DI CONFINE – STORIA

CULTURALE E SOCIALE.

 La conferenza avra luogo il 20 e 21 giugno 2016

presso il Palazzo Pretorio a Capodistria.

 

L’incontro desidera presentare la dimensione culturale e sociale che il

fascismo ha avuto nelle zone di confine della Venezia Giulia, dove viveva

la maggioranza della popolazione „allogena“. Lo Stato italiano ha avuto

qui un primo incontro con le minoranze presenti sul suo territorio.

Il progetto “Fascismo di confine”, promosso dall’Istituto di studi

storici, presenterà i risultati delle ricerche, svolte con nuovi approcci

metodologici mediante la focalizzazione sull’analisi di diversi argomenti

sconosciuti, in base ai quali e possibile identificare chiaramente le

specifiche del fascismo di confine.

Gentilmente invitati!


© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh