Projekt »AS – Arheologija za vse. Oživljanje arheološkega parka Simonov zaliv«


Univerza na Primorskem je kot vodilni partner pridobila nepovratna sredstva za sofinanciranje projekta iz Programa Finančnega mehanizma EGP 2009-2014 v okviru sklopa B – področje Kul­turna dediščina. Med 17 ocenjenimi projekti sta bila na razpisu odobrena le dva projekta.

Projekt »AS – Arheologija za vse. Oživljanje arheološkega parka Simonov zaliv« (AS- Archaeology for all: revival of the Archaeological park Simonov zaliv) je bil izbran decembra 2014, izvajanje projekta pa teče od februarja 2015. Vodja projekta je arheologinja izr. prof. dr. Irena Lazar. Celotna sredstva za projekt znašajo 1.214.671,00 evrov.

Inštitut za dediščino Sredozemlja ZRS UP je v sodelovanju s Fakulteto za humanistične študije, Fakul­teto za matematiko, naravoslovje in informacijsko tehnologijo ter Pedagoško fakulteto za Univerzo na Primorskem kot vodilni partner pridobil nepovratna sredstva za sofinanciranje projekta iz Pro­grama Finančnega mehanizma EGP 2009-2014 v okviru sklopa B – področje Kulturna dediščina.

Poseben poudarek razpisa iz Programa Finančnega mehanizma EGP je bil dan spodbujanju sode­lovanja in partnerstva med institucijami iz Republike Slovenije in institucijami iz držav donatoric. Inštitut za dediščino Sredozemlja ZRS UP se je za pripravo in prijavo projekta povezal znotraj Uni­verze na Primorskem z več članicami in še s 3 slovenskimi partnerji, Občino Izola, podjetjem Arhej d.o.o. in Inštitutom za potapljanje in podvodne aktivnosti - IPPA Piran ter s podjetjem Gagarin ltd. iz Islandije.

Cilj področja Kulturna dediščina je ohranjanje, obnova ali restavriranje kulturnih spomenikov, dos­topnih javnosti, ki prispevajo k lokalnemu in regionalnemu razvoju, obogatitvi turistične ponudbe ter prepoznavnosti lokalnega oziroma regionalnega okolja. Cilj je tudi večja ozaveščenost in ve­denje o pomenu ohranjanja kulturne dediščine, o njenih razvojnih možnostih,o posebnostih njenega vzdrževanja in obnavljanja.

Kot prijavitelji so v okviru področja Kulturna dediščina upravičeni le lastniki ali upravljavci kulturnih spomenikov. Rezultat projekta mora biti vsaj en obnovljen ali restavriran kulturni spomenik, enota kulturne dediščine, na kateri bodo izvedeni posegi v okviru projekta, mora biti razglašena za kulturni spomenik lokalnega ali državnega pomena in vsaj 5% nepovratnih sredstev sofinanciranja projekta mora biti namenjenih »mehkim« dejavnostim za povečanje dostopnosti do kulturne dediščine (npr. oblikovanje privlačnih programov za ranljive skupine in mlado populacijo).

Arheološko najdišče Simonov zaliv je kulturni spomenik državnega pomena, katerega upravljavec je Inštitut za dediščino Sredozemlja ZRS UP od leta 2010 dalje. Gre za najbolje ohranjene in raziskane ostanke rimske obmorske vile s pristaniščem v Sloveniji, ki niso ustrezno prezentirani in dostopni. Ostanki rimske vile v Simonovem zalivu so ogroženi tudi zaradi podtalne vode in plimovanja morja, ki negativno vplivajo tako na arheološke ostaline, nekateri materiali pa so ob izpostavljenosti zraku podvrženi pospešenemu naravnemu procesu propadanja.

ostanki vile in mozaikov, vzpostavitev prvega podvodnega arheološkega parka, inovativne digitalne in interaktivne rešitve za povečanje izkustvenih doživljajev obiskovalcev ter vključitev parka v kul­turno in turistično ponudbo.

S projektom »AS – Arheologija za vse« želimo povečati dostopnost spomenika, ga umestiti v kul­turno in turistično ponudbo območja, razviti program in infrastrukturo, ki bodo omogočali delovanje arheološkega parka skozi vse leto in njegovo finančno vzdržnost. Posebna pozornost zaščite spo­menika bo namenjena mozaikom kot bistvenemu arhitekturnemu segmentu arheoloških arhitek­turnih ostankov. Zagotovljene bodo ustrezne zaščitne konstrukcije, ki bodo dolgoročno zagotovile ohranitev restavriranih mozaikov. Za potrebe ustrezne prezentacije bodo restavrirane tudi zidne arhitekturne ostaline rimske obmorske vile »in situ«, saj jih je le tako mogoče predstavljati in us­trezno interpretirati za obiskovalce.

Rezultati projekta bodo vzpostavitev interpretativnega centra v parku, konservirani in prezentirani ostanki vile in mozaikov, vzpostavitev prvega podvodnega arheološkega parka, inovativne digitalne in interaktivne rešitve za povečanje izkustvenih doživljajev obiskovalcev ter vključitev parka v kul­turno in turistično ponudbo.

Koristi projekta bodo deležni lokalna skupnost, izobraževalne institucije na vseh ravneh, turisti, obiskovalci s posebnimi potrebami, zainteresirani posamezniki in javnost, institucije s področja kul­turne dediščine.

IZJAVA:

Vodja projekta, izr. prof. dr. Irena Lazar, arheologinja, raziskovalka na Inštitutu za dediščino Sredo­zemlja UP ZRS in dekanja Fakultete za humanistične študije UP, je povedala: »Zelo smo veseli, da smo pridobili tako velik in pomemben projekt, saj to potrjuje pravilno usmeritev in koncept dela, ki smo ga kot upravljavci arheološkega najdišča Simonov zaliv zastavili pred desetimi leti, ko smo začeli z oživljanjem te rimske vile. Raziskave in vzpostavljanje parka na območju arheološkega spo­menika državnega pomena smo v preteklih letih podpirali s številnimi domačimi in mednarodnimi projekti, z redno vsakoletno finančno podporo Občine Izola in aktivnim sodelovanjem z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije in njihovim Restavratorskim centrom. Projekt je nadgrad­nja preteklega dela in pomeni trenutek za preboj in kakovosten preskok v delovanju arheološkega parka. Širok koncept zastavljenega projekta, ki obsega na eni strani restavriranje kulturnega spo­menika in na drugi razvoj raznolikega in privlačnega javnega programa, ki bo omogočal dostopnost vsem segmentom obiskovalcev, tudi osebam s posebnimi potrebami, je mogoče izvesti le s povezo­vanjem tako raziskovalnih kot izobraževalnih članic naše univerze. Zato smo se na Univerzi povezali Znanstveno-raziskovalno središče, Fakulteta za humanistične študije, ki izvaja študijska programa Kulturna dediščina in Arheologija, Pedagoška fakulteta, s tradicijo izobraževanja v vseh segmentih pedagoškega in andragoškega dela ter Fakulteta za matematiko, naravoslovje in tehnologijo. Pose­bej velja izpostaviti, da bomo v projekt lahko vključevali naše študente, ki bodo na ta način pridobili izkušnje terenskega dela, raziskovanja in promocije kulturne dediščine.«


© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh