Spoštovani,

dobrodošli na spletni strani Znanstveno-raziskovalnega središča Koper. Veseli nas, da vas zanima naša dejavnost, in verjamemo, da boste v prijaznem okolju naših nštitutov in infrastrukturnih enot ob sodelovanju naših raziskovalcev in drugih sodelavcev deležni ustrezne pozornosti ter našli vzvode skupnega sodelovanja. Naj vam na kratko predstavim nekaj področij našega delovanja, usmeritve in izzive, ki jih skušamo doseči z vzpostavljanjem kakovostnih medosebnih odnosov in s slednjem kriterijem odličnosti našega raziskovalnega dela. Znanstveno-raziskovalno središče Univerze na Primorskem (v nadaljevanju UP ZRS) predstavlja osrednjo raziskovalno članico Univerze na Primorskem, ki si je za cilj zastavila utrditi svojo temeljno vlogo tako v raziskovanju kot v zagotavljanju raziskovalnih podlag za ohranjanje in razvoj obstoječih in novih študijskih programov na UP. Temeljno poslanstvo UP ZRS je ohranjati vlogo referenčnega jedra znanstvenoraziskovalne dejavnosti na strokovnih področjih in v znanstvenih disciplinah, ki jih zaokroža njegovih devet inštitutov in deset infrastrukturnih enot. Vodi nas poslanstvo, to je tvorno prispevati k razvoju družbe znanja z znanstvenoraziskovalnim, s strokovnim in z izobraževalnim delom ter umeščanjem v mednarodni znanstveni prostor. S svojimi izzivi in poslanstvom smo pripravljeni sprejeti odgovornost za skladen razvoj Slovenije v regiji, Evropi in svetu.

V 20-tih letih svojega obstoja in znanstvenega ustvarjanja je UP ZRS prerasel okvire, ki si jih je ob ustanovitvi 1. decembra leta 1994 zastavil kot samostojni javni raziskovalni zavod (ZRS RS), ustanovljen s strani Vlade Republike Slovenije, soustanoviteljici pa sta bili Skupnost obalnih občin (pravne naslednice so zdaj vse tri obalne občine: Mestna občina Koper, Občina Izola in Občina Piran) in Slovenska akademija znanosti in umetnosti. Po dveh desetletjih smo pred novimi izzivi: kako rasti in znanstveno ustvarjati kot članica Univerze na Primorskem, v okviru katere UP ZRS od ustanovitve dalje predstavlja temeljno jedro raziskovalne dejavnosti; kako se še naprej uveljavljati v slovenski znanstveni skupnosti in širše v mednarodnem prostoru; kako prispevati k razvoju lokalnega in nacionalnega okolja.

S sodelovanjem z UP in njenimi članicami, z delovanjem v ožjem in širšem nacionalnem kontekstu tako kot tudi mednarodnem okolju si UP ZRS prizadeva doseči prepoznavnost raziskovalnih dosežkov in preboj kreativnih raziskovalnih niš v svetovnem merilu. UP ZRS se odziva na potrebe gospodarstva/okolja (sodelovanje z gospodarstvom in s storitvenimi dejavnostmi v javnem in zasebnem sektorju, z državnimi organi, lokalnimi skupnostmi in s civilno družbo). Uspehi našega raziskovalnega dela so na vseh področjih delovanja: od humanistike do družboslovja in naravoslovja.  Ker želi postati središče raziskovalne odličnosti na področjih svojega delovanja, si UP ZRS prizadeva v svoje vrste privabiti ugledne tuje raziskovalce in se razvijati v smeri uglednih svetovnih institutov za sodobne in napredne znanosti. S tem ciljem v svojo strategijo vnaša kriterije in merila, ki bodo vse zaposlene na UP ZRS vodili in spodbujali v smeri doseganja zastavljene vizije. Današnji čas, čas krize, ki ga na področju znanosti in širše akademske družbe živimo, ni najboljši za motivacijo, spodbujanje ustvarjalnosti in iskanje novih izzivov v raziskovanju. Vendar pa morata biti odgovorno sprejemanje obstoječih možnosti in iskanje še neizkoriščenih potencialov, ki jih kot posamezniki in skupine imamo in ki jih lahko umestimo v naše delo, vodilo za usmeritev nadaljnje energije. Ni enostavno, toda trdno verjamem, da skupaj zmoremo veliko, da obstajajo rezerve in izvirne zamisli, ki nam lahko omogočijo prilagajanje prostoru in času, v katerem živimo. Odprtost v mednarodni prostor in iskanje novih izzivov v akademskem, lokalnem in nacionalnem prostoru nam bosta zagotavljala nove možnosti. V okolju, ki bo osredinjeno na raziskovalce in raziskovanje, sledeč načelom pripadnosti, odličnosti in odgovornosti, bomo soustvarjali našo bodočnost. Cilj UP ZRS je vzpostaviti spodbudno okolje za raziskovalca in raziskovanje sodobnih vprašanj družbe in prispevati k njeni blaginji.

Ob izvolitvi za direktorja UP ZRS, marca 2013, sem oblikoval program dela in razvoja UP ZRS, ki temelji na načelih, kot so: akademska pripadnost in odgovornost ter v znanstveno odličnost usmerjeno delovanje. Le-ta predstavlja prispevek k procesu vzpostavljanja stabilnosti in urejenosti spodbudnega okolja za raziskovanje, kakovostnih medčloveških odnosov vseh zaposlenih in strateškega načrtovanja razvoja, ki ga mora, kljub znanosti splošno nenaklonjenem času, UP ZRS oblikovati v okviru univerze ter slovenske in mednarodne znanstvene sfere. Program, ki sem ga zastavil, jemljem kot svojo in našo skupno odgovornost, da predvidene aktivnosti tudi izpeljemo in sooblikujemo nadaljnje korake razvoja našega raziskovalnega središča. Želim si, da bi trezno, premišljeno in preudarno prispevali prav vsi in skozi organizacijsko shemo preko projektnih skupin, inštitutov in infrastrukturnih enot vplivali na nadaljnji razvoj UP ZRS. Za boljše in hitrejše prilagajanje potrebam časa in družbe pa moramo v svoje delo neposredno vključiti tudi neposredne uporabnike našega znanja, gospodarstvo in lokalno skupnost. Da bi vsak posameznik lahko tudi neposredno predlagal in dobil odgovor na morebitna vprašanja, smo oblikovali poseben elektronski naslov: direktor@zrs.upr.si, na katerega lahko naslovite svoja morebitna vprašanja in pobude. Veseli bomo vseh predlogov in pobud. V prijaznem in spodbudnem okolju, dobrih odnosih, raziskovalni in znanstveni odličnosti ter visokih moralnih in etičnih okvirjih nam bo uspelo!

 

Naj vam na koncu zaželim vse dobro, veliko delovnih uspehov in raziskovalnih izzivov. Veselim se sodelovanja.

prof. dr. Rado Pišot, direktor ZRS

 

© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh