S ponovno revitalizacijo oljkarstva v Slovenski Istri in kasneje na Goriškem je nastala velika potreba okolja po znanju na področju določanja kakovosti proizvodov in izpolnjevanju zelo zahtevne evropske zakonodaje na tem področju. Ugotavljanje potvorb, kakovosti in sledljivosti zaščitenih proizvodov zahteva vrhunski kader, vrhunsko analitsko opremo in stalno izboljševanje meroslovnih zmogljivosti na mednarodnem nivoju. Le odličen laboratorij z mednarodno vpetostjo lahko nudi dobro podporo pridelovalcem, javni upravi in celotni družbi.

Milena Bučar-Miklavčič, vodja

 

Kdo smo

Laboratorij Inštituta za oljkarstvo je bil ustanovljen leta 2004 v okviru UP ZRS (takrat kot Laboratorij za preskušanje oljčnega olja). Takoj po  ustanovitvi se je akreditiral in z odličnimi medlaboratorijskimi primerjavi pridobil pooblastila za opravljanje kemijskih in senzoričnih analiz. V okviru laboratorija deluje tudi nacionalni panel za senzorično preskušanje deviškega oljčnega olja. Poleg izvajanja preskusov za zunanje naročnike LAB-IZO izvaja tudi preskuse v okviru raziskovalnih projektov IZO, aktivno pa sodeluje tudi na področju meroslovja, zato je bil laboratorij leta 2009 imenovan za nosilca nacionalnega etalona za področje hrane rastlinskega izvora / oljčnega olja.

Laboratorij je z odločbo MVZT št. 6401-18/2008/78 z dne 23.01.2009 priznan za nosilca nacionalnega etalona za področje  množina snovi/hrana rastlinskega izvora, kasneje pa je bilo področje razširjeno na množina snovi/organske spojine zlasti maščobne kisline, steroli, biofenoli, tokoferoli, voski, triacilgliceroli, stigmastadieni/v bioloških materialih in hrani 

 

Dejavnosti LPO:

 

  • Podpora raziskovalni dejavnosti Inštituta za oljkarstvo.
  • Zagotavljanje sledljvosti in diseminacija nacionalnega etalona na najvišjem nivoju.
  • Izvajanje preskusov za zunanje naročnike, npr. pridelovalce, uvoznike, trgovce
  • Izdelava mnenj o skladnosti.
  • Ugotavljanje kakovosti in pristnosti za inšpekcijski nadzor oljčnega olja na slovenskem tržišču.
  • Sodelovanje z ministrstvom, pristojnim za kmetijstvo - monitoring kakovosti slovenskega oljčnega olja http://www.mko.gov.si/si/delovna_podrocja/kmetijstvo/kmetijski_trgi/oljcno_olje/
  • Zunanja kontrola kakovosti Ekstra deviškega oljčnega oljčnega olja Slovenske Istre z zaščiteno označbo porekla.

 

Poslanstvo in vizija

Laboratorij Inštituta za oljkarstvo bo s svojimi aktivnostmi, znanjem, kadrom in opremo zagotavljal sledljivost in diseminacijo nacionalnega etalona na najvišjem mednarodnem nivoju. Razvijal bo temeljna kemijsko-analitska znanja, ki bodo  omogočala raziskovalcem znanstveno odličnost, vključitev v najsodobnejše  izobraževalne procese in dober prenos znanja uporabnikom. Z dobro mednarodno vpetostjo bo nudil podporo pridelovalcem, javni upravi in družbi. 

 

Lokacija laboratorija

Sporočamo vam, da se je Laboratorij Inštituta za oljkarstvo preselil na novo lokacijo.

 

Livade 6,
6310 IZOLA
T: +386 51 389 392

© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh