Pred devetnajstimi stoletji je grški zgodovinar Pavzanij verjetno prvič omenil istrsko oljčno olje. Kasneje je oljke tega prostora opisal Carlo Hugues v delu Elaiografia Istriana, z njimi pa sta se resneje začela ukvarjati začetnika novodobnega oljkarstva – prof. dr. France Adamič in dr. Stanko Kovačič. Izoblikovanje znamke oljčnega olja je bil prvi raziskovalni projekt Znanstveno-raziskovalnega središča. Vse do danes se je delo nadaljevalo v okviru strokovnih nalog, temeljnih, aplikativnih in številnih evropskih projektov s področja morfologije, genetike, varstva oljke in kemijske karakterizacije oljčnega olja. Inštitut za oljkarstvo bo zato skušal ohraniti tradicijo in umeščenost oljke v ta prostor in ju nadgraditi z raziskovanjem v polju agronomije, kemije in živilstva.

Doc. dr. Maja Podgornik

Kdo smo

Inštitut za oljkarstvo pri ZRS Koper je nastal kot rezultat mnogoterih teženj po združenem delovanju in zastopanju raziskovalnega in strokovnega dela na področju oljkarstva z namenom dobrega prenosa znanja iz raziskovalne sfere do uporabnikov. Razvojno-raziskovalno delo Inštitut za oljkarstvo je od leta 1995 pa do leta 2016 temeljilo predvsem na projektnem delu. Temelje trajnostnega razvoja oljkarske panoge in s tem tudi Inštitut za oljkarstvo je leta 2016 omogočila Vlada RS s sprejetjem sklepa o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Znanstveno-raziskovalno središče Koper (ZRS Koper), kjer je novonastalemu zavodu zaupala, da v okviru registriranih dejavnosti opravlja naloge javne službe na področju sredozemskega kmetijstva s poudarkom na oljkarstvu. Laboratorij Inštituta za oljkarstvo pa izvaja naloge nacionalnega meroslovnega sistema in je imenovan za nosilca nacionalnega etalona množine snovi/organske spojine, zlasti maščobne kisline, steroli, biofenoli, tokoferoli, voski, triacilgliceroli, stigmastadieni v bioloških materialih in v hrani.

 

 

Poslanstvo

Inštitut povezuje znanstvene, visokošolske, raziskovalne in strokovne sodelavce na področju oljkarstva in olja ter pridelovalce in predelovalce oljčnega olja in namiznih oljk pri izvajanju izobraževalnega in razvojno-raziskovalnega dela. Zagotavlja podporo za delovanje javnega sistema za nadzor kakovosti pridelave in predelave ter označevanja kmetijskih pridelkov in živil. Izvaja razvojno-raziskovalna dela s prioritetami terenskih potreb ter uvaja nove mednarodne trende na področju agrotehničnih ukrepov, okoljskih zahtev, tehnoloških izboljšav, zagotavljanje varne hrane do uspešnega trženja v skladu s strategijami slovenskega živilstva in kmetijstva. Prispeva k družbenemu in gospodarskemu razvoju oljkarstva v Sloveniji.

Vizija

Vizija inštituta je postaviti temelje trajnostnemu razvoju oljkarstva (2018 –2022) in zagotoviti prenos znanj pridelovalcem, živilski industriji, malim in srednjim podjetjem, študentom, lokalnim skupnostim in splošni javnosti, hkrati pa krepiti znanstveno odličnost na področju kakovosti in varnosti živil ter agrotehnologije v povezavi z nacionalnimi in mednarodnimi organizacijami ter javnimi agencijami in organi, ki se ukvarjajo z oljkarstvom, meroslovjem, varovanjem zdravja, kakovostjo živil in kmetijstvom. Pri tem bo pozornost posvečena tudi krepitvi slovenskega meroslovnega sistema z umestitvijo Laboratorij Inštituta za oljkarstvo v evropsko infrastrukturo – Metrofood.

Spodbujati sodelovanje akademskega sektorja z mednarodnimi organizacijami, ki se ukvarjajo z meroslovjem in referenčnimi materiali, ter z javnimi agencijami in organi, ki skrbijo za zdravje in varnost živil, ter spodbujati celosten pristop na področju oljkarstva od zagotavljanja novih agronomskih tehnologij do zagotavljanja sledljivosti, ugotavljanja potvorb in vrhunske kakovosti oljčnega olja. 

 

© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh