Pred devetnajstimi stoletji je grški zgodovinar Pavzanij verjetno prvič omenil istrsko oljčno olje. Kasneje je oljke tega prostora opisal Carlo Hugues v delu Elaiografia Istriana, z njimi pa sta se resneje začela ukvarjati začetnika novodobnega oljkarstva – prof. dr. France Adamič in dr. Stanko Kovačič. Izoblikovanje znamke oljčnega olja je bil prvi raziskovalni projekt Znanstveno-raziskovalnega središča. Vse do danes se je delo nadaljevalo v okviru strokovnih nalog, temeljnih, aplikativnih in številnih evropskih projektov s področja morfologije, genetike, varstva oljke in kemijske karakterizacije oljčnega olja. V letu 2013 ustanovljen Inštitut za oljkarstvo bo zato skušal ohraniti tradicijo in umeščenost oljke v ta prostor in ju nadgraditi z raziskovanjem v polju agronomije, genetike, rastlinske biotehnologije, kemije in živilstva.

Doc. dr. Maja Podgornik

 

Kdo smo

Inštitut za oljkarstvo pri ZRS je nastal kot rezultat mnogoterih teženj po združenem delovanju in zastopanju raziskovalnega in strokovnega dela na področju oljkarstva z namenom dobrega prenosa znanja iz raziskovalne sfere do uporabnikov. Sestavljajo ga Oddelek za agronomijo, genetiko in rastlinsko biotehnologijo (OAGRB), Oddelek za kemijo in živilstvo (OKŽ) ter infrastrukturna enota Laboratorij za preskušanje olja (LPO).

Organa inštituta sta predstojnik in programski svet, ki združuje zaposlene in tudi predstavnike oljkarjev severne in južne Primorske, oljarjev, ostalih strokovnih inštitucij s področja oljkarstva in predstavnika Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

gasilska_IZO.JPG

 

Kompetence in dosežki

V zadnjih dvajsetih letih raziskovalnega dela na področju oljkarstva se je v okviru ZRS oblikovala skupina vrhunskih strokovnjakov in raziskovalcev s področja živilske kemije, agronomije in genetike. V tem obdobju je doktoriralo pet sodelavcev inštituta, ki so uspešno postavili temelje slovenskega raziskovalnega dela na različnih področjih  oljkarstva in prispevali k prepoznavnosti le-tega v mednarodnem prostoru.

Raziskovalci so v sodelovanju z Biotehniško fakulteto (UL) razvili transkriptom razvijajočega plodu oljčne sorte istrska belica, med pomembnejše raziskovalne dosežke pa  sodi identifikacija in izolacija 'na novo' mikrosatelitskih markerjev na Ficus carica L. Z aplikativnimi raziskavami so v upravljanje kolekcijskih nasadov oljk vključili mikrosatelitske markerje in izdelali podatkovno bazo referenčnih genotipov oljk v Sloveniji.

 

Poslanstvo in vizija

Inštitut povezuje znanstvene, visokošolske, raziskovalne in strokovne sodelavce na področju oljkarstva in olja ter pridelovalce in predelovalce oljčnega olja in namiznih oljk pri izvajanju izobraževalnega in razvojno-raziskovalnega dela. Zagotavlja podporo za delovanje javnega sistema za nadzor kakovosti pridelave in predelave ter označevanja kmetijskih pridelkov in živil. Izvaja razvojno-raziskovalna dela s prioritetami terenskih potreb ter uvaja nove mednarodne trende na področju agrotehničnih ukrepov, okoljskih zahtev, tehnoloških izboljšav, zagotavljanje varne hrane do uspešnega trženja v skladu s strategijami slovenskega živilstva in kmetijstva. Prispeva k družbenemu in gospodarskemu razvoju oljkarstva v Sloveniji

© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh