PREDSTAVITEV

Laboratorij Inštituta za oljkarstvo je visoko specializirana infrastrukturna enota, ki je že leta dobro poznana v mednarodnem prostoru. Odličnost in visoka specializiranost laboratorija sta vsakoletno potrjeni na podlagi uspešno opravljenih mednarodnih medlaboratorijskih testiranj v dveh medlaboratorijskih primerjavah (IOC in BIPEA). Na podlagi rezultatov primerjav se laboratorij že od ustanovitve vsako leto uvrsti na seznama kemijskih preskusnih laboratorijev in senzoričnih panelov, ki jih priznava Mednarodni svet za oljke (IOC). Osebje laboratorija uvaja nove metode, spremlja novosti s področja ugotavljanja kakovosti in potvorb oljčnega olja, sodeluje v mednarodnih odborih ter prenaša znanja iz mednarodnega v slovenski raziskovalni prostor.

Pomen laboratorija je opredeljen v strategiji kmetijstva do leta 2020. Laboratorij združuje uporabnost raziskovalne opreme in kadra za državne naloge s področja inšpekcijskega nadzora. Dejavnost laboratorija je vključena tudi v strategiji meroslovja v Republiki Sloveniji do leta 2025 za zagotavljanje sledljivosti v Republiki Sloveniji, tako na prednostnih kot nišnih področjih. Laboratorij je nosilec nacionalnega etalona za množino snovi v bioloških materialih in hrani, naloge nosilca pa izvaja v okviru zakona o meroslovju. Aktivno deluje tudi v mednarodnem prostoru, saj sodeluje pri vzpostavljanju mednarodne meroslovne infrastrukture. Laboratorij nudi raziskovalno podporo nacionalnim in mednarodnim projektom. Spodbuja znanstveno sodelovanje in sodelovanje med različnimi interesnimi skupinami, vzdržuje bazo podatkov o slovenskih oljčnih oljih od leta 1994, stalno izobražuje kader ter nadgrajuje analitsko opremo.

 

Laboratorij se je zaradi požara na novi lokaciji preselil v začasne prostore:

Zelena ulica 8c
6310 IZOLA

Vodja: Milena Bučar Miklavčič

Email: info.izo@zrs-kp.si
Tel.: +386 5 611 79 31

SODELAVCI

Laboratorij Inštituta za oljkarstvo

Bučar Miklavčič Milena

višja asistentka
vodja laboratorija
Phone: +386 5 611 79 36
Laboratorij Inštituta za oljkarstvo

dr. Bešter Erika

asistentka z doktoratom
Phone: +386 5 611 79 34
Laboratorij Inštituta za oljkarstvo

dr. Butinar Bojan

znanstveni sodelavec
Phone: +386 5 611 79 34
Laboratorij Inštituta za oljkarstvo

Fičur Katja

samostojna strokovna delavka VII/1
Phone: +386 5 611 79 31
Laboratorij Inštituta za oljkarstvo

dr. Valenčič Vasilij

znanstveni sodelavec
Phone: +386 5 663 77 00
Laboratorij Inštituta za oljkarstvo

Volk Saša

samostojna strokovna delavka VII/2
Phone: +386 5 611 79 31

RAZISKOVALNA OPREMA VEČJE VREDNOSTI

Akreditiran laboratorij LPO zagotavlja kakovost in sledljivost kemijskega in senzoričnega preskušanja na nacionalnem in mednarodnem nivoju ter sodeluje in vzdržuje nosilstvo nacionalnega etalona veličine mol/množina snovi za vrsto vzorca oljčno olje.

Laboratorij je kot nosilec nacionalnega etalona v okviru projekta »Infrastruktura meroslovnega sistema-množina snovi/Hrana rastlinskega izvora/oljčno olje« ob sofinanciranju s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj dobil v upravljanje tekočinski kromatograf s tandemskim masnim detektorjem (LC/MS/MS) in plinski kromatograf opremljen z nastavkom za injiciranje v hladnem (GC-Cool On Column). Nova oprema je bila dana v upravljanje na podlagi pogodbe o brezplačni uporabi, sklenjene med Laboratorijem in investitorjem (Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo razvoj in tehnologijo, Urad RS za meroslovje).

Tekočinski kromatograf s tandemskim masnim detektorjem (LC/MS/MS) je sestavljen iz elementov: visokozmogljivi tekočinski kromatograf (HPLC), tandemski masni spektrometer v konfiguraciji kvadrupol-kvadrupol-kvadrupol (QQQ), sistem za oskrbo s plini, dodatni material in pribor za sprotno oskrbo/vzdrževanje sistema ter verificirana in validirana programska oprema. Plinski kromatograf, opremljen z nastavkom za injiciranje v hladnem (GC-Cool On Column) in z injektorjem za avtomatsko injiciranje, je sestavljen iz elementov: plinski kromatograf, sistem za avtomatski vnos tekočega vzorca ter kvalificirana in verificirana računalniška programska in strojna oprema. GC-Cool On Column omogoča avtomatsko on line derivatizacijo.

Laboratorij kot nosilec nacionalnega etalona za množino snovi v hrani rastlinskega izvora (v oljčnem olju) z različnimi aktivnostmi zagotavlja sledljivost na mednarodno raven. Zakonodaja o oljčnem olju (Uredba komisije (EGS) št. 2568/91 o značilnostih oljčnega olja in olja iz oljčnih tropin ter o ustreznih analiznih metodah) se nenehno posodablja in dopolnjuje z novimi analiznimi metodami, ki jih moramo implementirati tudi v našem laboratoriju. Svojo usposobljenost vsakoletno dokazujemo z uspešnim sodelovanjem v mednarodnih medlaboratorijskih primerjavah in z rednimi analizami referenčnih vzorcev. S sodelovanjem v ring testih v organizaciji Mednarodnega sveta za oljkarstvo aktivno sodelujemo pri validaciji novih ali posodobljenih preskusnih metod, ki se kasneje, če se v testih izkažejo za primerne, vključijo v evropsko zakonodajo. Sodelujemo pa tudi v nacionalnih in mednarodnih raziskovalnih projektih na področju oljčnega olja. Izvajanje vseh teh dejavnosti ne bi bilo mogoče brez ustrezne sodobne analitske opreme. Nov plinski in tekočinski kromatograf sta pomembni pridobitvi, ki ju v LPO uporabljamo pri vseh opisanih aktivnostih.

STORITVE