Vedno pred novimi izzivi!

ZRS Koper, kot multidisciplinarni javni raziskovalni zavod, izvaja raziskovalne programe, temeljno in aplikativno raziskovanje ter druge naloge javne službe, strokovne in druge naloge s področja sredozemskega kmetijstva s poudarkom na oljkarstvu ter skrbi za razvoj in delovanje infrastrukture v okviru Raziskovalne in inovacijske strategije Slovenije. Njegova strateška usmerjenost je predvsem raziskovalna dejavnost ter prenos znanja na področja študij Sredozemlja in posebnosti, ki jih slednje obsega ter povezovanje s centri znanja znotraj in izven Evrope na raziskovalnem in študijskem področju. Usmerjeni smo v ustvarjanje vrhunske znanosti in sledenju kriterijem znanstvene odličnosti z izvajanjem raziskav v javnem interesu na naših izvirnih, »nišnih področjih«.

Postati Mediteranski referenčni center znanstveno-raziskovalne odličnosti je izziv, ki usmerja strategijo in ciljne dejavnosti sodelavcev Znanstveno-raziskovalnega središča Koper. Ta izziv želimo udejanjiti o z ustreznim oblikovanjem notranjih komunikacijskih mrež in razmerij ob zavesti posameznika in skupin o odgovornosti do sprejetih nalog ter uresničiti ob vzpostaviti  stabilnega  sistema upravljanja in organov odločanja.

ZRS Koper žanje uspehe na vseh področjih delovanja: od humanistike do družboslovja in naravoslovja. Zastavljene cilje dosegamo z vključevanjem  uglednih domačih in tujih raziskovalcev v svoje vrste in s spoštovanjem kriterijev in meril, ki vse zaposlene spodbujajo k uresničevanju  zastavljene vizije. Raziskovalno delo kot temelj razvoja akademske odličnosti učiteljev in raziskovalcev od nas zahteva tudi povezovanje z visokošolskimi zavodi, kjer se neposredno uresničuje prenos znanja v študijski proces. Tako je povezovanje in sodelovanje z visokošolskimi inštitucijami še naprej ena do pomembnih usmeritev nadaljnjega razvoja ZRS Koper. Z aplikativnim raziskovanjem pa smo tesno vpeti v potrebe neposrednih uporabnikov lokalnega in širšega nacionalnega okolja ter v sodobne mednarodne tokove in smernice znanstveno-raziskovalne odličnosti. Jedro znanstveno-raziskovalnega potenciala Slovenskega primorja želimo dosegati s posebnim kriterijem prepoznavnosti: sodelavce in dejavnosti ZRS Koper združuje  znanstveno odlično, družbeno koristno in uporabniku ter javnosti prijazno okolje z visokimi etičnimi in moralnimi standardi!

 

Prof. dr. Rado Pišot, znanstveni svetnik
direktor ZRS Koper

Kdo smo in s čim se ukvarjamo?

Delovanje ZRS Koper je izrazito interdisciplinarno (preplet humanističnih, družboslovnih in naravoslovnih ved), poseben poudarek pa je na preučevanju tematik Sredozemlja in zgornjejadranskega območja.

Dogodki

»Znanje za zdravje 2018«