junij, 2016

 12:00     27.06.2016 | Teološka fakulteta, Univerza v Ljubljani

Vloga telesa v različnih religijskih kontekstih: med filozofijo in teologijo

Inštitut za filozofske študije Znanstveno-raziskovalnega središča Univerze na Primorskem in Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani
v sklopu projekta Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS J6-6851)
Religija kot dejavnik etičnosti in medkulturnega dialoga
vabita na

Simpozij

 Vloga telesa v različnih religijskih kontekstih: Med filozofijo in teologijo

 27. junij 2016
Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani,
Poljanska 4, 1000 Ljubljana

 

12.00–12.10  Opening words (Lenart Škof) and introduction of participants

 

12.10–13.00  Plenary lecture / Plenarno predavanje  Michele Voss Roberts (Wake Forest University, USA): Body as Image of God: Comparative Reflections on Kashmir Saiva Anthropology

 13.0013.20  Shiva Hemati (Payame Noor University of Tabriz, Iran): Feminine Elements and the Body in Islam and Hinduism

13.2013.40  Lenart Škof (Science and Research Centre, University of Primorska, Slovenia): »Hospitalities of the Body: Materialism and Spirituality in Philosophical and Religious Traditions of Europe and Asia«

 13.40–14.10 Panel discussion

 

14.1014.40 Coffee Break

 

14.40–15.00  Nadja Furlan Štante (Science and Research Centre, University of Primorska, Slovenia): Women’s Body: Prejudice of “Carnal Wickedness”and “Seductive Wilderness”

15.00–15.20  Helena Motoh (Science and Research Centre, University of Primorska, Slovenia): Between self, »substance« and shape– the problem of body in classical Chinese contexts

 15.20–15.40  Maja Bjelica (Science and Research Centre, University of Primorska, Slovenia): Breath as the Spiritualisation of the Body: The Alevi Tradition and Luce Irigaray

 15.40–16.00  Bojan Žalec (Faculty of Theology, University of Ljubljana, Slovenia): Kierkegaard and nature as living body

 16.00–16.30 Panel discussion

 

 17.00  Dinner 09:00     30.06.2016 | Hotel Špik, Gozd Martuljek (Slovenia)

“borders / debordering” Towards a New World Culture of Hospitality

Mednarodna konferenca, ki jo soorganizirata

Inštitut za filozofske študije, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerza na Primorskem in

GCAS – Global Center for Advanced Studies (USA)

Gozd Martuljek, 30. junij - 3. julij 2016 

 

Osrednji govorec: Edward S. Casey (SUNY at Stony Brook, ZDA)

Plenarno predavanje: Klaus-Gerd Giesen (University of Auvergne, Clermont–Ferrand, Francija)

 

POROČILO po zapisu prof. dr. Crestona Davisa (GCAS):

https://globalcenterforadvancedstudies.org/review-borderingdebordering-international-conference/

Predsedujoča:

  • Lenart Škof (Head of Institute for Philosophical Studies, Science and Research Centre, University of Primorska)
  • Creston Davis (Director of GCAS)

 Programski in organizacijski odbor:

  • Maja Bjelica (Univerza na Primorskem, Slovenija)
  • Nadja Furlan Štante (Univerza na Primorskem, Slovenija)
  • Magdalena Gorska  (Linköping University, Švedska)
  • Tomaž Grušovnik (Univerza na Primorskem, Slovenija)
  • Sigrid Hackenberg (GCAS, ZDA)
  • Nina Lykke (Linköping University, Švedska)
  • Eduardo Mendieta (Penn State University, ZDA)
  • Mateja Sedmak (Univerza na Primorskem, Slovenija)

 

 

Konferenca je del projekta "Med politiko in etiko: K novi svetovni kulturi gostoljubja in nenasilja" (J6–5565), ki ga je podprla javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Inštitut za filozofske študije
http://www.zrs.upr.si/institut-za-filozofske-studije

 GCAS
The Global Center for Advanced Studies

 

 

 

PROGRAMME / PROGRAM / PROGRAMMA

 

Thursday / Četrtek / Giovedì
30th June / 30. junij / 30 giugno

 

 08.30–10.00

Registration / Registracija / Registrazione
Foyer
/ Preddverje dvoran / Atrio delle sale

  

10.00

Inaugural Address / Otvoritveni nagovor / Saluto inaugurale
Hall
/ Dvorana / Sala
ŠPIK

Lenart ŠKOF, Chair of the Conference Programme Committee and Head of Institute for Philosophical Studies, Science and Research Centre of Koper, University of Primorska, Slovenia /

Predsednik programskega odbora konference in predstojnik Inštituta za filozofske študije, Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Univerza na Primorskem, Slovenija / Presidente del comitato scientifico della conferenza e direttore dell’ Istituto di studi filosofici, Centro di ricerche scientifiche di Capodistria, Università del Litorale, Slovenia

 &

 Sigrid HACKENBERG Y ALMANSA, Director of the Institute of Critical Philosophy, Global Center for Advanced Studies, USA /

Direktorica Inštituta za kritično filozofijo, Globalni center za napredne študije, ZDA / Direttrice dell’ Istituto di filosofia critica, Centro globale per gli studi avanzati, USA

 

 

10.30–12.30

Morning panel

BORDERS, ANARCHISMS, AND CULTURES
Meje, anarhizmi in kulture
/ Limiti, anarchismi e culture

Hall / Dvorana / Sala
ŠPIK
Chair
/ Predsedujoča / Presiede
Sigrid HACKENBERG Y ALMANSA

 

Jessie Joshua Z. LINO (University of Santo Tomas, Manila, Philippines): The Normative Implications of Anarchism in Jacques Rancière’s Politics of Dissent

 Mehdi PARSAKHANQAH (University of Bonn, Germany): Non-Sense as the Borderline between Body and Language: A Reading of Gilles Deleuze’s Logic of Sense

 Xin MAO (King’s College, London, United Kingdom): The Border of Philosophy: From Europe to China, from Knowledge to Wisdom

 Helena MOTOH (University of Primorska, Koper, Slovenia): “Sorrow of Departure”: The Conceptions of Border and Migration in Late Zhou China

 

 *

*   *

*


14.30–16.30

ROUND TABLE
Okrogla miza / Tavola rotonda

A JOURNEY TO THE UNKNOWN: THE RIGHTS OF UNACCOMPANIED MIGRANT CHILDREN AND ETHICS OF MIGRATION

Potovanje v neznano: Pravice migrantskih otrok brez spremstva in etika migracij / Viaggio verso l’ignoto: I diritti dei bambini migranti non accompagnati e l’etica della migrazione

 Organized by Institute of Social Studies, Science and Research Centre, University of Primorska

 Hall / Dvorana / Sala
ŠPIK
Chair
/ Predsedujoča / Presiede
Tjaša ŽAKELJ

 

Blaž LENARČIČ (University of Primorska, Slovenia): MINAS project

 William EJALU (UNHCR Slovenia)

Thomas HEINZEL (Federal Office for Migration and Refugees, Nürnberg, Germany)

Mary WATKINS (Pacifica Graduate Institute, Santa Barbara, CA, USA)

 

 

16.30–17.30

Coffee Break / Odmor za kavo / Pausa caffè
Foyer
/ Preddverje dvoran / Atrio delle sale

 

 

17.30–19.00

Keynote address / Otvoritveno plenarno predavanje / Sessione plenaria inaugurale

Prof Dr EDWARD S. CASEY
Stony Brook University, New York, United States of America

Moving Over the Edge: Borders, Boundaries, and Bodies

Hall / Dvorana / Sala
ŠPIK

 

*

*   *

*


Friday / Petek / Venerdì
1st July / 1. julij / 1 luglio

 

08.30–10.30

Registration / Registracija / Registrazione
Foyer
/ Preddverje dvoran / Atrio delle sale

 

 

10.30–12.30

Panel A
(Parallel session / Vzporedni panel / Sessione parallela)

SILENCE / VOICE / IMAGE
Tišina / Glas / Podoba
/ Silenzio / Voce / Immagine

Hall / Dvorana / Sala
ŠPIK
Chair /
Predsedujoči / Presiede
Lenart ŠKOF

 

Jeff STEWART (Independent scholar, Australia): Silence Fills the House: Saying the Troubles of Home, a Poetic Narrative Response

 Maja BJELICA (University of Primorska, Koper, Slovenia): Towards Hospitality through Music: Learning Silence and Listening

 Mary LEONARD (University of Puerto Rico): Borders/Debordering in Photography: Visual Strategies for Understanding Others in Social Context

 

10.30–12.30

Panel B
(Parallel session / Vzporedni panel / Sessione parallela)

LIVING AT BORDERS AND BOUNDARIES
Živeti ob mejah in omejitvah
/ Vivere ai confini e limiti

Hall / Dvorana / Sala
RUTE
Chair
/ Predsedujoči / Presiede
Roman SZUL

 

Maja ZADEL (University of Primorska, Koper, Slovenia): The Meaning of National and Cultural Borders among Inhabitants of Slovenian Istria: A Case Study of Italo-Slovenian Transculturality

 Igor ŠKAMPERLE (University of Ljubljana, Slovenia): Living at the Border: A case of Complex Identity at the Italian – Jugoslav State Border

 Peter JORDAN (University of Vienna, Austria; University of Klagenfurt, Austria; University of Cluj-Napoca, Romania): The Border between “Ours” and “Theirs” Drawn by Place Names

Bharain Mac an BHREITHIÚN (Middlesex University, London, United Kingdom): Cycling the Coasts of Bohemia: Collective Memories and Place Identities of the Czech Border

 

*

*   *

*

 

 14.30–16.00

Afternoon panel
DEBORDERING (NON)HUMAN WORLDS
Odmejitev (ne)človeških svetov
/ Deconfinamento dei mondi (non)umani

Hall / Dvorana / Sala
ŠPIK
Chair
/ Predsedujoča / Presiede
Nadja FURLAN ŠTANTE

 

Tomaž GRUŠOVNIK (University of Primorska, Koper, Slovenia): Debordering Ethics: Rehabilitating Animal Moral Agency

 Reingard SPANNRING (University of Innsbruck, Austria): Critical Pedagogy in the Age of the Anthropocene: Towards a Culture of Hospitality in a More-than-human World?

 Jerneja PENCA (University of Oslo, Norway): Animals in International Law

 

 16.00–17.00

Coffee Break / Odmor za kavo / Pausa caffè
Foyer
/ Preddverje dvoran / Atrio delle sale

 

 

17.00–19.30

Evening panel
MIGRATIONS
Migracije
/ Migrazioni

Hall / Dvorana / Sala
ŠPIK
Chair
/ Predsedujoči / Presiede
Edward S. CASEY

 

Eduardo MENDIETA (Penn State University, Pennsylvania, USA): Thanatological Dispositifs: The US Border and the Political Ontology of ‘Assassination Nation’

 Mary WATKINS (Pacifica Graduate Institute, Santa Barbara, CA, USA): From Hospitality to Mutual Accompaniment: Addressing Soul Loss in the “Host”

 Roman SZUL (University of Warsaw, Poland):Crossing National Geographical and Cultural Borders: Migration and Language Policy in Europe

 Thomas HEINZEL (Federal Office for Migration and Refugees, Nuremberg, Germany): Liminality in Migration: Individual and Social Transformation

Rok SVETLIČ (University of Primorska, Koper, Slovenia): Debordering and Its Limits

 

*

*   *

*

 

Saturday / Sobota / Sabato
2nd July / 2. julij / 2 luglio

 

9.00–10.15

Plenary lecture / Plenarno predavanje / Sessione plenaria

Prof Dr KLAUS-GERD GIESEN
University of Auvergne, Clermont–Ferrand, France

Debordering Academia: From the Theory of Hospitality to the Practice of Hospitableness

Hall / Dvorana / Sala
ŠPIK

 

 

10.30–12.30

Panel A
(Parallel session / Vzporedni panel / Sessione parallela)

FEMINISM / RELIGIOSITY / VULNERABILITY
Feminizem / religioznost / ranljivost / Femminismo / religiosità / vulnerabilità

Hall / Dvorana / Sala
ŠPIK
Chair
/ Predsedujoča / Presiede
Anja ZALTA

 

Jenny BUTLER (University College Cork, Ireland): Beyond Bordered Lands: Contemporary Paganism, Spiritual Unity and Conceptualisations of Geo-Physical Space

 Nadja FURLAN ŠTANTE(University of Primorska, Koper, Slovenia): Women’s Voices and Vulnerability: Invisible and Visible obstacles

 Shiva HEMATI (Payame Noor University of Tabriz, Iran): Divine Feminine and Love in the Works of Islamic Sufi Mystics and Persian Sufi Poets

 Alessandro CASTELLINI (Gender Institute, London School of Economics and Political Science, United Kingdom): For an Ethics of Translation as Interlingual Hospitality

 


10.30–12.30

Panel B
(Parallel session / Vzporedni panel / Sessione parallela)

DEBORDERING HOPE
Odmejitev upanja
/ Deconfinamento della speranza

Hall / Dvorana / Sala
RUTE
Chair
/ Predsedujoči / Presiede
Mehdi PARSAKHANQAH

 

Miguel Ángel QUINTANA-PAZ (European University Miguel de Cervantes, Valladolid, Spain): How (Un-)Democratic is the Creation of New National Borders?

Funda ÇOBAN (Aksaray University, Turkey): Bordering and/or Debordering Hope: From Utopias to Heterotopias

 Vojko STRAHOVNIK (University of Ljubljana, Slovenia): Cosmopolitan Justice, Borders, and Hospitality

 Valentina HRIBAR-SORČAN (University of Ljubljana, Slovenia): Empathy, Altruism and Hospitality against Prejudice

 

*

*   *

*

 

14.30–16.30

Afternoon panels

Hall / Dvorana / Sala
ŠPIK

MUSLIM AND BUDDHIST ENCOUNTERS & PRACTICES
Srečevanja in prakse v islamu in budizmu
/ Incontri e pratiche islamiche e buddiste

Chair / Predsedujoča / Presiede
Helena MOTOH

Anja ZALTA (University of Ljubljana, Slovenia): The Imaginary Boundaries and the Illusion of the “Other”

 Victor FORTE (Albright College, Reading, PA, USA): Buddhist Nationalism and Marginalizing Rhetoric in a Dependently Originated World

 

&

 

SCIENCE AND ITS BORDERS
Znanost in njene meje
/ La scienza e i suoi confini

Chair / Predsedujoči / Presiede
Tomaž GRUŠOVNIK

Rocco GANGLE & Gianluca CATERINA (Center for Diagrammatic and Computational Philosophy, Endicott College, USA): Covering Spaces: Topos Theory and Non-classical Political Geography

Mohsen MOGHRI (Sharif University of Technology, Iran): Laudan’s Pessimistic Induction: Scientific Realism or Anti-realism?

 

 

16.30–17.00

Coffee Break / Odmor za kavo / Pausa caffè
Foyer
/ Preddverje dvoran / Atrio delle sale

 

 

17.00–19.00

GCAS experimental panel
(Parallel session / Vzporedni panel / Sessione parallela)

Hall / Dvorana / Sala
ŠPIK
Chaired by
/ Predsedujejo / Presiedono
GCAS panelists

 

Cara Judea ALHADEFF (Global Center for Advanced Studies, USA): Confessions of an Eco-Obsessed Mother (and Other Lies)

 Joel KATELNIKOFF (Global Center for Advanced Studies, USA; University of Alberta, Canada): Inhabitation: Viktor Shklovsky: “Everything in the World Can Be Montaged”

Peggy Ann BLOOMER (Global Center for Advanced Studies, USA; Quinnipiac University, CT, USA): Inside and Outside the Hero: A Work in Progress

Sigrid HACKENBERG Y ALMANSA / underlinings collective – uC (Global Center for Advanced Studies, USA; Pacific Northwest College of Art, USA): Performing the Futures of Philosophy / Collective Practices

 

 

17.00–19.00

Panel B
(Parallel session / Vzporedni panel / Sessione parallela)

BORDERS AND BORDER CHANGES IN POLITICS AND LANGUAGE
Meje in spreminjanje meja v politiki in jeziku
/ Confini e cambiamenti dei confini nella politca e nella lingua

Hall / Dvorana / Sala
RUTE
Chair
/ Predsedujoči / Presiede
Klaus-Gerd GIESEN

 

Svitlana HANABA (Ivan Ohienko National University, Ukraine): History as a Society Consolidation Factor

 Angelos EVANGELOU (University of Kent, Canterbury, United Kingdom): Debordering in the Literary and the Political: The Case of Cyprus

 Barbara GORNIK (University of Primorska, Koper, Slovenia): Do Human Rights Have the Ability to Deborder National Borders?

 Sergiy KURBATOV (University of Uppsala, Sweden; National Academy of Educational Sciences, Ukraine): Being at the Boundary of Slavonic Languages: How to Exist between Two “Houses of Being”?

 

*

*   *

*

 

21.00

Concert / Koncert / Concerto
istRaNbuL

Wine cellar / Vinoteka / Vinoteca

 

*

*   *

*


 

Sunday / Nedelja / Domenica
3rd July / 3. julij / 3 luglio

 

10.00–12.30

Closing panel

HOSPITALITY
Gostoljubje / Ospitalità

Hall / Dvorana / Sala
ŠPIK
Chair
/ Predsedujoči / Presiede
Eduardo MENDIETA

 

Petri BERNDTSON (University of Jyväskylä, Finland): Cultivating a Respiratory Culture of Hospitality

 Lenart ŠKOF(University of Primorska, Koper, Slovenia): On Migration, Extreme Vulnerability, and New Material Ethics of Hospitality

 Shé Mackenzie HAWKE (University of Sydney, AUSTRALIA): Host versus Graft: Waters that Convey and Harbours that Reject Liminal Subjects – Towards a New Ethics of Hospitality

 Janko LOZAR (University of Ljubljana, Slovenia): Debordering the Borders of Time: Towards the Primordiality of Hospitality

 Lana PAVIĆ (University of Zagreb, Croatia): Hospitality as a Virtue of the Place

 

*

*   *

*© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh