Delo na mednarodnih projektih je vedno polno izzivov. Za uspešno doseganje raziskovalnih in razvojnih ciljev projekta so poleg samega raziskovanja ključni tudi učinkovito načrtovanje in upravljanje projekta, tvorno sodelovanje s partnerskimi organizacijami, ravnanje s finančnimi viri in izvajanje drugih administrativnih nalog. Center za upravljanje projektov zagotavlja specializirano strokovno podporo mednarodnim razvojnim in raziskovalnim projektom in s tem prispeva k uresničevanju razvojnih ciljev Univerze na Primorskem.

Nives Rupnik, vodja

 

Center za upravljanje projektov (CUP) je infrastrukturna enota, ki sodeluje z ostalimi organizacijskimi enotami ZRS in s projektnimi timi v fazi priprave projektnih predlogov kot tudi pri izvajanju mednarodnih projektov in pri razvoju mednarodne projektne dejavnosti ZRS. CUP je bil vzpostavljen leta 2010 s ciljem večje uspešnosti pri kandidiranju na mednarodne razpise in večje učinkovitosti pri izvajanju projektov. V okviru svojega delovanja CUP izvaja naloge, ki so skupne vsem projektom, in sicer na področju financ, kontrolinga projektov, pravne ureditve projektov in projektnega managementa.

 

Kompetence in dosežki

V dosedanjem delovanju je CUP nudil svoje storitve pri izvajanju številnih projektov v okviru naslednjih programov: Program čezmejnega sodelovanja Slovenija--Italija 2007-2013, OP IPA Slovenija-Hrvaška 2007–2013, Program Jugovzhodna Evropa (SEE), Program IPA Jadranska pobuda, Program Vseživljenjsko učenje ter različnih razpisov Evropske komisije.

Izmed teh velja izpostaviti, da CUP finančno upravlja, koordinira in vodi administracijo za dva strateška projekta (SIGMA2 in Shared Culture) v vlogi vodilnega partnerja v skupni vrednosti nad 7 mio €.

 

Poslanstvo in vizija

Poslanstvo CUP-a je projektnim timom nuditi specializirano strokovno pomoč in storitve s področij financ in kontrolinga projektov, pravne ureditve projektov in projektnega managementa, z namenom povečanja učinkovitosti ter uspešnosti prijav in izvajanja mednarodnih projektov ZRS.

Vizija CUP-a je postati katalizator razvoja kakovosti mednarodne projektne dejavnosti na ZRS.

© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh