Bibliografije raziskovalcev ZRS Koper v sistemu COBISS / SICRIS

 

Knjižnica ZRS skrbi za vnos bibliografij raziskovalcev ZRS Koper v sistem COBISS.SI za potrebe vrednotenja njihove znanstvene uspešnosti. Vrednotenje dela raziskovalcev se izvaja po metodologiji ARRS, ki jo ureja Pravilnik o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanja raziskovalne dejavnosti na ARRS (podrobneje čl. 35 do čl. 37 ter priloga 1).

Knjižnica vodi bibliografije zaposlenim na ZRS Koper, ki imajo šifro raziskovalca.

 

Navodila

Za vnos bibliografske enote v COBISS mora raziskovalec bibliografu predložiti primarni dokument:

•fizični izvod gradiva (monografije, članki v revijah, prispevki v zbornikih, CD-ROM, idr.),

•natančne podatke o objavi z obvezno navedbo delujoče spletne povezave, v kolikor gre za spletno objavo,

•dokazila o izvedenem delu / dogodku (npr. originalno potrdilo univerze o gostujočem predavanju, program konference itd.).

Obvezna priloga oddanemu gradivu je ustrezno izpolnjen obrazec za vnos enote v osebno bibliografijo (Obrazec - Word / Obrazec - PDF na dnu te strani)

Na obrazcu mora predlagatelj poleg podatkov o gradivu obvezno navesti:

tipologijo dokumenta v skladu z veljavnim pravilnikom ARRS,

•vsebinske oznake (ključne besede) v slovenščini in angleščini,

•natančen in delujoč spletni naslov, v kolikor gre za spletno objavo.

Za pravilno razvrstitev (klasifikacijo) bibliografskih enot so primarno odgovorni avtorji, zato mora predlagatelj na obrazcu določiti tipologijo, ki je v skladu s Tipologijo dokumentov. V primeru nejasnosti se lahko posvetuje z bibliografom ali pa z odgovorno osebo področnega OSIC.

 

Bibliografija za vrednotenje znanstvene uspešnosti NE ZAJEMA:

•gesel v enciklopedijah, leksikonih …, ki vsebujejo manj kot 200 znakov,

•prispevkov, v katerih so avtorji le omenjeni ali so le povzeti deli njihovih izjav (ni intervju),

•neobjavljenih gradiv (»izročkov«) za posvetovanja, simpozije, konference,

•prijavne dokumentacije na razpise,

•organizacije dogodkov,

•daljših gostovanj na tujih univerzah,

•novic in obvestil, objavljenih na spletnih straneh inštitucij,

•polemik (npr. v pismih bralcev) v časopisih,

•kratkih spremnih besed ali izvlečkov iz recenzij na zavihkih knjig,

•študijskih programov,

•različnih e-predstavitev za potrebe poučevanja,

•nagrad – saj ne gre za bibliografske enote. Vse našteto sodi v BIOGRAFIJO.

 

Dodatna priporočila

•Raziskovalci naj redno spremljajo svojo bibliografijo in morebitne napake, spremembe in popravke nemudoma sporočijo v knjižnico (npr. če določene enote manjkajo, če se ista bibliografska enota ne izpiše ali se izpiše dvakrat, če menijo da bibliografska enota ni ustrezno vrednotena ipd.).

•Raziskovalce prosimo, da sami redno preverjajo ustreznost navedb o citiranosti in povezav med bazami SICRIS in WoS ter Scopus v svojih bibliografijah in sporočijo pomanjkljivosti. Če za svoje delo najdete pripadajoči bibliografski zapis v bazah WoS in/ali Scopus, na naslov cobisservis@izum.si sporočite COBISS.SI-ID bibliografskega zapisa ter naslov članka in ime vsaj enega slovenskega avtorja, ki je zapisano v enaki obliki kot v bazah WoS (Citiranost v WoS in Scopus).

•Izpise bibliografij brez točkovanja lahko raziskovalec pridobi iz sistema COBISS

•Izpise bibliografij s točkovanjem pridobi raziskovalec iz Informacijskega sistema o raziskovalni dejavnosti v Sloveniji SICRIS

•Verifikacijo ustreznosti razvrstitve bibliografskih enot, ki so predmet ocenjevanja znanstvene uspešnosti po veljavni tipologiji dokumentov ali del za vodenje bibliografij v sistemu COBISS, izvajajo osrednji specializirani informacijski centri po vedah (OSIC).

Dodatna navodila za katalogizacijo bibliografskih enot, ki se upoštevajo pri vrednotenju raziskovalne uspešnosti (verzija z dne 30. 9. 2016).

 

Koristne povezave

Bibliografska merila znanstvene in strokovne uspešnosti (pdf)

Mednarodne bibliografske baze podatkov, ki se upoštevajo pri kategorizaciji znanstvenih publikacij (ARRS seznam BIBLIO-A; revije, katerih članki se uvrščajo v kategorije 1A1-1A4, 1B in 1C)

Revije, ki niso vključene v mednarodne bibliografske baze podatkov, se pa upoštevajo pri kategorizaciji znanstvenih publikacij (ARRS seznam BIBLIO-B; revije, katerih članki se uvrščajo v kategorijo 1D)

Mednarodne založbe, ki se upoštevajo pri kategorizaciji znanstvenih publikacij (ARRS seznam BIBLIO-C)

© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh